Styrer og utvalg

Norsk olje og gass er organisert som to bransjer, én for oljeselskapene og én for leverandørbedriftene, hver med sitt Topplederforum.
Background photo

En felles generalforsamling er øverste myndighet i Norsk olje og gass. Topplederforum for de to bransjene velger selv sin leder blant medlemmene som er valgt til styret.

Norsk olje og gass' styre består av ni medlemmer valgt av generalforsamlingen. Fem av disse velges fra oljeselskapene, fire velges fra leverandørbedriftene.

Styret i Norsk olje og gass har følgende sammensetting:

  • Monica Th. Bjørkmann, Subsea7 (styreleder)
  • Marianne Davenport, Baker Hughes GE
  • Karl Johnny Hersvik, Aker BP
  • Kjetil Hove, Equinor
  • Kristin F. Kragseth, Petoro
  • Marianne Lefdal, CGG
  • Torger Rød, Vår Energi
  • Erik Sæstad, Oceaneering
  • Steinar Våge, ConocoPhillips

Styreleder velges på generalforsamlingen. Styret er beslutningsdyktig når minst seks medlemmer er til stede.

Det er tre faste utvalg i Norsk olje og gass; Employer Policy Committee, Policy and Public Affairs Committee og Operations Committee.

Utvalgene er sammensatt av representanter fra medlemsbedriftene, og arbeider med sentrale spørsmål for olje- og gassindustrien. Det blir etablert arbeids- og ressursgrupper i tilknytning til utvalgene og styringsgruppen etter behov.

Norsk olje og gass' administrasjon er organisert i pakt med foreningens styrings- og utvalgsstruktur.

Styrings- og utvalgsstruktur

struktur-1.jpg

Ledergruppen

ledelse.jpg