Om oss

Sikkerhet- og beredskapsopplæring

Svar på generelle spørsmål om sikkerhet- og beredskapsopplæring.
Background photo

Jeg har mistet kursbeviset mitt. Hvor kan jeg henvende meg for å få nytt kort?

Per i dag er det kursbevis fra kurssenter som er gyldig dokumentasjon på gjennomført grunnleggende sikkerhetskurs og beredskapskurs.

Ta kontakt med kurssenteret der du tok kurset dersom du har mistet kursbeviset ditt, og be om å få nytt kursbevis tilsendt.

Hvordan behandles avvik fra retningslinje 002?

All avviksbehandling fra krav i retningslinje 002 om sikkerhets- og beredskapsopplæring behandles og dokumenteres av den enkelte operatør, og ikke av Norsk olje og gass. Ref. kapittel 6 i retningslinjen.

Datoen på mitt grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs er gått ut. Må jeg ta hele grunnkurset på nytt?

Gyldig sikkerhets- og beredskapsopplæring for personell som skal arbeide på innretninger på norsk kontinentalsokkel

Dersom man skal arbeide på innretninger på norsk kontinentalsokkel, må man ha gyldig sikkerhets- og beredskapsopplæring. Dette gjelder både for personell i fast arbeidsrotasjon offshore, og for personell med kun sporadiske oppdrag offshore.

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring (GSK)

Alt personell som skal arbeide på innretninger på norsk kontinentalsokkel, skal ha gjennomført grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring i henhold til Norsk olje og  gass retningslinje 002.

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring – Repetisjon (GSK – rep.)

Alle som oppholder seg på innretning på norsk kontinentalsokkel skal gjennomføre repetisjon av sikkerhetsopplæring hvert 4 år.

Kursdokumentasjon utløper siste dag i måneden 48 måneder etter sist avlagt GSK eller GSK-repetisjon.

  • Personell som ikke har gjennomført GSK-repetisjon innen 4 år må ta repetisjonskurset før utreise.
  • Personell som ved utreise ikke har gjennomført GSK-repetisjon i løpet av de siste 8 år må gjennomføre nytt grunnleggende sikkerhetsopplæring.

Se forøvrig illustrasjon her  

Det er innehaver av kursbeviset sitt ansvar å påse at repetisjonskurset tas i god tid før kursbeviset utløper.

Kan jeg få innvilget utsettelse fra fristen om repetisjon av grunnleggende sikkerhetsopplæring?
Det er den enkelte operatør som tar stilling til dette.

Det er innehaver av kursbeviset sitt ansvar å påse at repetisjonskurset tas i god tid før kursbeviset utløper.

Hvilke kurs må jeg ha for å kunne jobbe offshore ?

Først og fremst må du ha gyldig helseattest, etter “Forskrift om helsekrav for personer i arbeid på innretninger i petroleumsvirksomheten til havs som trådte i kraft 1. januar i 2011.

Av kurs må du ha gyldig Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs, ref. Norsk olje og gass retningslinje 002.  

Den enkelte operatør kan også stille krav til opplæring/kompetanse utover dette, for eksempel gjennomført kurs i Arbeidstillatelser (AT) og Sikker Jobbanalyse (SJA).

Kan man slippe å ta helikopterevakueringsøvelsen (HUET)?

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring (GSK)

Alle som tar GSK skal gjennomføre helikopterevakueringstrening HUET. 

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring repetisjon (GSK-rep.)

Personell kan få unntak for helikopterevakueringstrening HUET ved gjennomføring av GSK-repetisjon, og da skal kursbeviset merkes med GSK-N.  For personell som ikke gjennomfører HUET vil GSK-repetisjon kun være gyldig for norsk sokkel.   

På repetisjonskurset er vanntilvenningsmodulen, som tas i forkant av helikopterevakueringsøvelsen, obligatorisk. Personer som gjennomfører vanntilvenningsdelen, men som til tross for god tilrettelegging likevel ikke greier å gjennomføre helikopterevakueringsøvelsene, vil få såkalt N-notasjon på sitt kursbevis.  

Hvilke kurs er det krav til for MOB-mannskapet?

Krav til opplæring er nedfelt i Norsk olje og gass' retningslinje 002 – Sikkerhets- og beredskapsopplæring.

Har røykdykkere i følge Norsk olje og gass’s retningslinjer krav på trening i arbeidstiden?

Svar: Det finnes ingen Norsk olje og gass retningslinje for røykdykkere som stiller krav til trening i arbeidstiden. Det er opp til hvert enkelt selskap å iverksette et slikt tiltak.

Hvor finner man en oversikt over godkjente treningssenter som gir grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring i Norge?

Svar: Liste over treningssentre i Norge finner du her.

Finnes det noen Norsk olje og gass-godkjente treningssenter utenfor Norge?

Svar: Nei, Norsk olje og gass har kun mandat for å godkjenne kursleverandører av sikkerhets- og beredskapsopplæring i Norge.  Imidlertid har Norsk olje og gass og søsterorganisasjonene (Oil & Gas UK – Storbritannia, NOGEPA – Nederland, Danish Operators – Danmark og Norsk olje og gass – Norge) rundt Nordsjøbassenget inngått en avtale om gjensidig godkjenning av hverandres sikkerhets- og beredskapsopplæring.

Merk:  Når opplæringen er tatt i et av de andre landene ihht "The Mutual Agreement", vil man som oftest måtte ta et såkalt "Additional Basic Safety and Emergency Training Course for the Norwegian Continental Shelf" i tillegg. 

Dette kurset inkluderer kjennskap / trening i bruk av pustelunge, redningsstrømpe, norsk redningsdrakt m.m.  Dette framgår av matrisen overfor.

Hva koster grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs?

Svar: Ta kontakt med kursarrangør for å få rede på pris.

Jeg skal jobbe offshore utenfor Nordsjøområdet (f.eks. Brasil, Qatar, USA etc.) og vil vite om mitt Norsk olje og gass grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs, tatt i Norge, er godkjent der.

For å finne ut om grunnleggende sikkerhets og beredskaps opplæring i Norge er godkjent i andre land utenom Storbritannia, Danmark og Nederland, må man ta kontakt med operatørselskapet man skal jobbe for.

Flere ansatte hos oss skal jobbe offshore i Norge i kortere perioder. Hvilke sikkerhets- og beredskapskurs er godkjent for utreise på norsk sokkel?

For å kunne reise ut og ta arbeid på norsk sokkel må en ha gyldig grunnleggande sikkerhets- og beredskapskurs. Følgende varianter blir godkjent:

1.  Norsk olje og gass-godkjent

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (og tilsvarende repetisjonskurs) i henhold til Norsk olje og gass' fagplaner, ref. Norsk olje og gass retningslinje 002 – Sikkerhets- og beredskapsopplæring, tatt ved et Norsk olje og gass- godkjent kurssenter i Norge.

2.  "The Mutual Agreement"

Grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (og tilsvarende repetisjonskurs) tatt i henhold til "The Mutual Agreement".  "The Mutual Agreement" er en avtale mellom Storbritannia, Danmark, Nederland og Norge om gjensidig godkjenning av hverandres grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs. 

Dette betyr at:
- grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (og tilsvarende repetisjonskurs) tatt i Danmark ved et kurssenter godkjent av Danish Operators, er OK.

- grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (og tilsvarende repetisjonskurs) tatt i UK ved et kurssenter godkjent av Oil & Gas UK, er OK.  Oil & Gas UK benytter OPITO-godkjente kurssentra, slik at dersom man har OPITO BOSIET og OPITO FOET fra UK, så er dette OK.

- grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (og tilsvarende repetisjonskurs) tatt i Nederland ved et kurssenter godkjent av NOGEPA, er OK.

Merk:  Når opplæringen er tatt i et av de andre landene ihht "The Mutual Agreement", vil man som oftest måtte ta et såkalt "Additional Basic Safety and Emergency Training Course for the Norwegian Continental Shelf" i tillegg. 

Dette kurset inkluderer kjennskap / trening i bruk av pustelunge, redningsstrømpe, norsk redningsdrakt m.m.  Dette framgår av matrisen, som du finner ved å følge lenken ovenfor.

3.  Kurs tatt i andre land
OPITO grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs (og tilsvarende repetisjonskurs) tatt ved kurssentra i andre land som ikke er omfattet av "The Mutual Agreement", vil ikke automatisk bli godkjent for norsk sokkel.  Her er det den enkelte operatør som må godkjenne sikkerhets- og beredskapskompetansen til hver enkelt. 

Med hensyn til kurs tatt ved utenlandske kurssentra (som ikke er omfattet av "The Mutual Agreement"), og som heller ikke er OPITO-godkjent, så er det den enkelte operatør som må godkjenne sikkerhets- og beredskapskompetansen til hver enkelt i disse tilfellene.

Norsk olje og gass vurderer ikke individuelle kursbevis, og eventuelle spørsmål knyttet til kursbevis må rettes til den aktuelle operatør.

Svangerskaps- og fedrepermisjon

Alle som oppholder seg på innretning på norsk kontinentalsokkel skal gjennomføre repetisjon av sikkerhetsopplæring hvert 4 år.

Kursdokumentasjon utløper siste dag i måneden 48 måneder etter sist avlagt GSK eller GSK-repetisjon.

  • Personell som ikke har gjennomført GSK-repetisjon innen 4 år må ta repetisjonskurset før utreise.
  • Personell som ved utreise ikke har gjennomført GSK-repetisjon i løpet av de siste 8 år må gjennomføre nytt grunnleggende sikkerhetsopplæring.

Det er innehaver av kursbeviset sitt ansvar å påse at repetisjonskurset tas i god tid før kursbeviset utløper.

Gravid? Her finner du svar på de mest vanlige spørsmålene rundt sikkerhets- og beredskapsopplæring og graviditet.

Spørsmål: Dersom jeg blir syk eller er gravid, kan jeg få innvilget utsettelse fra 4 års fristen om repetisjon av grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring ?

Svar: Ja, det kan innvilges utsettelse fra fristen om repetisjon av grunnleggende sikkerhets- og beredskapsopplæring dersom det foreligger sykdom eller graviditet. Sykdom dokumenteres ved sykemelding utstedt av norsk autorisert lege.  Det vises for øvrig til Norsk olje og gass retningslinje 002 – kap. 2, nedenfor:

“Operatørene skal planlegge opplæringen for sine ansatte på en forsvarlig måte slik at kravet om repetisjon hvert 4. år oppfylles. Avvik fra dette kravet må behandles i henhold til operatørens styrende dokumentasjon. Generelt gjelder det at graviditet og sykdom gir grunnlag for utsettelse.

For personell som ikke er ansatt i et operatørselskap, kan et treningssenter innvilge slik utsettelse fra 4- årsregelen dersom:

i) Det foreligger sykemelding for perioden fra kursbevisets utløp på dato til vedkommende deltar på kurs. En slik utsettelse skal dokumenteres i senterets styrende dokumentasjon. Søknad om utsettelse sendes til det treningssenteret man ønsker å gjennomgå opplæring ved.

ii) Det foreligger dokumentasjon på graviditet / barselspermisjon for perioden fra kursbevisets utløpsfrist til vedkommende deltar på kurs”

_______________


Spørsmål: 
Må jeg sende legeerklæring og søknad om utsettelse av repetisjonskurs for sikkerhets- og beredskapsopplæringskurs til Norsk olje og gass?

Svar: Nei, du skal ikke sende legeerklæring eller søknad til Norsk olje og gass om utsettelse av repetisjonskurs.

Dersom du er fast ansatt hos operatør, sender du søknaden til din arbeidsgiver. Operatørselskapet informerer deretter treningssenteret.

Dersom du ikke er fast ansatt hos operatør, skal du sende aktuell dokumentasjon (sykdom = sykemelding, graviditet = dokumentasjon fra arbeidsgiver eller lege) til treningssenteret.

Repetisjonskurset må gjennomføres umiddelbart etter friskmelding / så snart du er tilbake i arbeid etter endt svangerskapspermisjon.

Jeg er gravid og har fått beskjed fra treningssenteret at jeg ikke kan ta repetisjonskurs nå. Mitt grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs går snart ut på dato. Når må jeg ta repetisjonskurset?

Svar: Repetisjonskurset må gjennomføres umiddelbart etter endt svangerskapspermisjon i henhold til Arbeidsmiljøloven og Folketrygdloven.  

Finnes det noen øvre aldersgrense for å arbeide i Nordsjøen?

Pensjonsalderen i Nordsjøen følger de samme regler som for arbeid på land.

Permittering og oppsigelser

Alle som oppholder seg på innretning på norsk kontinentalsokkel skal gjennomføre repetisjon av sikkerhetsopplæring hvert 4 år i henhold til plan for opplæring for GSK-repetisjon.

Kursdokumentasjon utløper siste dag i måneden 48 måneder etter sist avlagt GSK eller GSK-repetisjon.

  • Personell som ikke har gjennomført GSK-repetisjon innen 4 år må ta repetisjonskurset før utreise.
  • Personell som ved utreise ikke har gjennomført GSK-repetisjon i løpet av de siste 8 år må gjennomføre nytt grunnleggende sikkerhetsopplæring.

Dette innebærer at du må ta GSK repetisjon før du kan reise ut og arbeide på innretninger på norsk sokkel. Dersom det går mer enn 8 år må du ta nytt grunnleggende sikkerhets- og beredskapskurs før utreise.

Er STCW sikkerhetskompetanse gyldig i petroleumsindustrien på norsk sokkel?

Sertifisert maritimt personell på flyttbare innretninger i henhold til STCW-konvensjonen, ansees å ha likeverdig sikkerhetsopplæring som etter retningslinje 002.

Sertifisert maritimt personell skal gjennomføre repetisjon av sikkerhetsopplæring hvert 5 år i henhold til krav i STCW- konvensjonen. For dette personellet gjelder ikke repetisjonsintervallet på 4 år i punkt 4.3 for GSK-repetisjon.

Sertifisert maritimt personell skal i tillegg ha gjennomgått helikopterevakueringstrening HUET hos Norsk olje og gass godkjent kursleverandør som leverer HUET. HUET for sertifisert maritimt personell skal repeteres med intervaller på 5 år.

Arbeidstakere som har gjennomført HUET kan få unntak fra HUET-repetisjon av reder dersom vedkommende har store problemer med gjennomføringen. Unntaket skal være dokumentert.

Det er personell med følgende STCW sertifikat dette gjelder (Engelsk/Norsk):

Certificate of Competency (CoC)/Kompetansesertifikat 

 

D1          Master Mariner /            Sjøkaptein          

Kl. 1

D2          Chief Mate         /             Dekksoffiser       

Kl. 2

D3          Officer of the Watch/    Dekksoffiser       

Kl. 3

D4          Officer of the Watch/    Dekksoffiser       

Kl. 4

 

 

M1         Chief Engineer officer/  Maskinoffiser    

Kl. 1

M2         Second Engine Officer/  Maskinoffiser     

Kl. 2

M3         Officer in charge of an engineering watch (OOW)/Maskinoffiser    

Kl. 3

M4         Officer in charge of an engineering watch (OOW)/Maskinoffiser   

Kl. 4

 

 

Electro-technical officer/ Skipselektrikeroffiser 

 

 

 

Certificate of Proficiency (CoP)/Ferdihetssertifikat

 

Able Seafarer Deck/                      Matros

 

Able Seafarer Engine/                   Motormann

 

Electro-technical Rating/             Skipselektriker