Bra på olje og gass, lite ambisiøst på havvind

Les Norsk olje og gass' reaksjoner på tilleggsmeldingen til Energimeldingen.
Image
Image
Foto: Mats Bakken

– Det er positivt at regjeringen viderefører hovedlinjene i olje- og gasspolitikken. Det sikrer aktiviteten på sokkelen som gir store inntekter til fellesskapet og sikrer arbeidsplasser i hele landet, samtidig som vi når klimamålene. Det er også positivt at regjeringen bekrefter at elektrifisering av sokkelen fortsatt vil være det viktigste tiltaket for å redusere utslipp, sier Hildegunn T. Blindheim, administrerende direktør i Norsk olje og gass

Energikrisen i Europa understreker viktigheten av Norge som pålitelig og mangfoldig energileverandør. Europa vil trenge all norsk gass i mange tiår fremover. Hvis Norge skal fortsette å levere på dagens nivå, er næringen avhengig av at myndighetene både godkjenner planlagte prosjekter og utlyser attraktive letearealer.  

Havvind  

Vi er overrasket over at regjeringen ikke har et høyere og mer konkret ambisjonsnivå for havvind. Flere land rundt oss tallfester nå mål for deres havvindsatsing, og regjeringen burde ha brukt anledningen til å sette et høyt ambisjonsnivå for å få den storstilte industrisatsingen på havvind som Norge og industrien nå trenger. Det er bra at regjeringen vil effektivisere konsesjonsprosessene og korte ned tiden fram mot bygging av havvindparker, at de vil utrede støtteordninger for flytende havvind og har satt i gang et arbeid med å identifisere nye områder for havvind.   

Hydrogen og CCS  

Regjeringen tar viktige steg i riktig retning for å legge til rette for å etablere et marked for hydrogen. Både blått og grønt hydrogen vil være viktig for å nå nasjonale og europeiske klimamål. For Norge er dette en stor industriell mulighet ved at vi kan produsere hydrogen fra naturgassen vår. Da er det viktig at regjeringen også legger til rette for å tildele og areal raskt og effektivt for CO2-lagring. Tildeling av nye arealer og kommersialisering av CO2-lagring på sokkelen vil også skape arbeidsplasser og bidra til å bygge opp nye verdikjeder i den norske energinæringen.   

Klimarisiko  

Vi ønsker forslaget om kvalitativ stresstesting opp mot finansiell klimarisiko velkommen. Olje- og gassnæringen gjør allerede grundige klimarisikoberegninger. Selskapene vurderer markedsmessig risiko knyttet til økende karbonpriser og lavere etterspørsel som vil føre til lavere priser på olje og gass for de enkelte prosjektene i forbindelse med investeringsbeslutninger.  

Et gjennomgående trekk ved investeringer i olje og gass er at feltene har kort nedbetalingstid fra beslutning om utbygging til feltet er nedbetalt. Kort nedbetalingstid for prosjektene innebærer at usikkerhet om framtidig etterspørsel lengre fram i tid som følge av klimatiltak vil ha liten betydning for om feltene er lønnsomme å bygge ut nå.     

Havbunnsmineraler  

Regjeringen peker på at muligheten for lønnsom mineralvirksosmhet på havbunnen på norsk sokkel kan bidra til å sikre forsyning av viktige metaller i overgangen til lavutslippssamfunnet. Kompetansen i eksisterende leverandørindustri vil være viktig i utviklingen av denne nye næringen.  Det er positivt at regjeringen vil videreføre åpningsprosessen for havbunnsmineraler i tråd med havbunnsmineralloven basert på fastsatt program for konsekvensutredningen.   

 

Image