Elektrifisering av plattformer er et bra klimatiltak

Elektrifisering av enkelte felt på norsk sokkel sikrer arbeidsplasser og aktivitet - samtidig som det reduserer klimagassutslippene nasjonalt og globalt.
Image
Image
Tommy Ellingsen

Les mer om hvorfore vi elektrifiserer sokkelen her.

Denne kronikken stod på trykk i VG 22. mars.

Her er fire grunner til hvorfor vi mener elektrifisering er et bra klimatiltak: 

1. Elektrifisering av sokkelen er et lønnsomt klimatiltak

Elektrifisering av sokkelen er både bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk fornuftige klimatiltak. Elektrifiseringsprosjektene som planlegges gjennomført er gjennomgående rimeligere enn veldig mange av tiltakene i andre sektorer i Norge. Den høye CO2-prisen på norsk sokkel gjør elektrifisering lønnsomt på enkelte felt. Oljeselskapene kommer ikke til å elektrifisere for enhver pris. De dyreste elektrifiseringsprosjektene vil ikke bli gjennomført.  

2. Norge når ikke sine utslippsmål uten elektrifisering

Stortinget har vedtatt at utslippene fra olje- og gassproduksjonen i Norge skal reduseres med 50% innen 2030. Dette får vi ikke til uten elektrifisering.  

For hvert felt blir det vurdert hvilke tiltak som gir lavest utslipp til lavest mulig kostnad. Det jobbes mye med energieffektivisering og reduksjon av fakling. Men siden det allerede er gjort veldig mye på det området gjennom flere tiår, så er potensialet for ytterligere reduksjon liten.  

Bransjen jobber også med utvikling av lav- og nullutslippsteknologier, som CO2-fangst og lagring, hydrogen og ammoniakk. Problemet er imidlertid at disse teknologiene ikke er modne nok til at det vil gi noe særlig effekt frem mot 2030. På sikt vil havvind fra norsk sokkel bidra med mer kraft som både kan brukes til å elektrifisere plattformer, men med det tempoet myndighetene legger opp til vil dette i hovedsak komme etter 2030. Vi er utålmodige med å komme i gang og arbeider for en raskest mulig utbygging av havvindparker som kan levere kraft både til plattformer og til strømnettet på land. 
 

3. Elektrifisering av sokkelen gir reelle utslippskutt globalt

Elektrifisering av sokkelen gir reelle utslippskutt globalt. Å erstatte bruk av gass med fornybar strøm på en plattform har en klimaeffekt - på samme måte som når man bytter ut en bensinbil med en elbil eller elektrifiserer landbasert industri. Elektrifisering gir klimagassreduksjoner både nasjonalt og globalt – også når det gjøres i olje- og gassvirksomheten.  

Gassen som eksporteres til Europa i stedet for å brennes i gassturbiner på sokkelen vil gi mindre utslipp om den brukes i mer effektive gasskraftverk der. Og ikke minst vil gassen ha stor klimaeffekt om den erstatter bruk av kull i Europa. Elektrifisering bidrar dermed til reduserte utslipp i det europeiske og globale energisystemet. 

4. Elektrifisering gjør olje- og gassproduksjon på norsk sokkel robust på lang sikt  

Det vil være behov for olje og gass i lang tid framover, men da må produksjonen skje med minimale utslipp. Alle bransjer, både i Norge og Europa, må redusere sine utslipp dersom vi skal nå vårt felles mål om å bli klimanøytrale i 2050. De plattformene som elektrifiseres vil ha lang levetid. Med elektrifisering er vi rustet for både høye CO2-priser og krav om ytterligere utslippsreduksjoner etter 2030.  

Å produsere olje og gass med lavest mulig klimagassutslipp gir Norge et konkurransefortrinn sammenlignet med olje og gass produsert i mange andre regioner. I tillegg skaper elektrifiseringsprosjekter arbeidsplasser og vil bidra til betydelig verdiskaping i leverandørindustrien.  

Vi trenger løsninger som sikrer industrien på land og til havs - uten at vi får strømpriser som går utover forbrukerne. Strømprisene vi har sett i vinter er en utfordring.  La oss snakke konstruktivt om dilemmaene og utfordringene og finne løsninger sammen slik at vi sikrer industrien på land og til havs og strømpriser som ikke går utover familier og enkeltpersoner. Og ikke minst må vi sikre at vi når våre felles klimamål.  

Image