De midlertidige skatteendringene har sikret arbeidsplasser og bidrar til omstilling

Rystad Energy har gjennomført en studie av hvordan de midlertidige skatteendringene har virket etter ett år, og resultatene er utvetydige: De midlertidige skatteendringene fungerer etter hensikten og Stortingets intensjoner innfris.
Image
Image
Foto: Tom Haga

– De midlertidige skatteendringene for petroleumsindustrien har fjernet koronausikkerhet og har virket slik de var tiltenkt. Mange arbeidsplasser er reddet og prosjekter som vil gi fellesskapet store inntekter, gjennomføres i tråd med planene før koronakrisen. Nå ser vi også at selskapene har hatt en rekke grønne initiativ både innen elektrifisering, havvind og hydrogen. Det er grunn til å rette en stor takk til stortingsflertallet som sikret tiltakspakken, sier Anniken Hauglie, administrerende direktør i Norsk olje og gass.

For olje- og gassnæringen førte pandemien til stor usikkerhet våren 2020.  En studie gjennomført av Rystad Energy i april 2020 viste et scenario med nær halverte oljeinvesteringer frem mot 2022, sammenliknet med nivået i 2019. Dersom dette hadde blitt en realitet, ville det ha medført store konsekvenser for leverandørindustrien.

For å unngå en situasjon med full stans i beslutning av nye prosjekter, foreslo en samlet olje- og gassnæring, med både arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner, midlertidige endringer i petroleumsskatten.

Hva ville næringen oppnå med midlertidige endringer i petroleumsskatten?

  1. Sikre aktiviteten på norsk sokkel. Planlagte prosjekter skulle ikke bli utsatt eller kansellert, men bli gjennomført.
  2. Leverandørindustrien skulle opprettholde ordreinngangen. Vi skulle sikre kompetansen og muligheten for teknologiutviklingen av morgendagens løsninger.
  3. Arbeidsplasser over hele landet skulle sikres

Investeringsnivået holdes stabilt

Blant offshore-regionene har Norge det mest stabile investeringsnivået innen felt og funn globalt i perioden 2019-2021.

– Britisk sokkel kan på mange måter sammenlignes med den norske. For eksempel var fallet i investeringer på norsk og britisk sokkel etter oljeprisfallet i 2014 ganske likt. Men denne gangen er det annerledes. På britisk sokkel falt investeringene fra 2019 til 2020 med 30 %. Dette skyldes at prosjekter der er blitt skjøvet ut i tid. I Norge er denne situasjonen unngått, mye på grunn av de midlertidige endringene i petroleumsskatten, sier Hauglie.

Investeringsnivået holdes stabilt på rundt 130 milliarder kroner året. Selv om det samlede investeringsnivået holdes stabilt, vil ulike segmenter av leverandørindustrien oppleve aktiviteten til ulike tidspunkt.

Skatteinntektene til staten vil fra 2023 legge seg på et stabilt høyere nivå enn 2019-nivået. I 2019 var statens inntekter fra petroleumsnæringen på rundt 150 milliarder kroner. Etter 2023 og fram til 2030 anslår Rystad Energy at statens skatteinntekter fra næringen vil ligge stabilt på godt over 200 milliarder kroner hvert år.

Nye grønne investeringer

Et viktig moment med de midlertidige endringene i petroleumsskatten er å sikre leverandørindustrien nok aktivitet nå, slik at de kan fortsette utviklingen av framtidens løsninger. Rapporten til Rystad Energy viser at norske olje- og oljeserviceselskap har kommet med en rekke bærekraftige prosjekter og initiativer i løpet av 2020 og 2021.

Elektrifisering av plattformene med kraft fra land er hovedløsningen for å redusere utslipp fram mot 2030 og kostnadseffektive prosjekter er blitt vedtatt det siste året. Det er viktig at vurderinger knyttet til utvikling av ressursene på norsk sokkel og gjennomføring av klimatiltak gjøres ut fra et helhetsperspektiv der den landbaserte industrien og offshoreindustriens kraftbehov samt behovet for konkurransedyktige kraftkostnader, er ivaretatt.
I tillegg er det langt flere grønne initiativ og prosjekter som er blitt satt i gang i 2020 og 2021: Det er blitt identifisert 18 nye prosjekter innen havvind, og både olje- og oljeserviceselskaper er i stor grad med å drive disse prosjektene fram.

Den største kategorien av grønne initiativer har vært hydrogen der 24 prosjektplaner som er under utredning. Her har oljeserviceselskapene og leverandørindustrien vært blant de mest aktive.

Du kan lese hele rapporten fra Rystad Energy her.

Image