Arbeidsliv

Forlengelse av gyldighet på sikkerhets- og beredskapskurs

Extended validity on safety- and emergency preparedness training.
Image
Image

(English below) Forlengelse av gyldighet på sikkerhets- og beredskapskurs
Norsk olje og gass 002 anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring setter krav til gjennomføring av og gyldighetsperiode for sikkerhets- og beredskapskurs.

På grunn av den pågående koronavirussmitte (Covid 19) situasjonen gjøres følgende endring i anbefalingen for gyldighetsperiode for gjennomførte kurs.

For sikkerhets- og beredskapskurs der gyldigheten på kurset går ut, forlenges gyldigheten inntil videre.

Det betyr at personell med kurs som har gyldighetsdato som går ut vil ha fornyet gyldighet inntil Norsk olje og gass sender ut ny melding om endret gyldighet for disse kursene. 

Extended validity on safety- and emergency preparedness training
Norwegian oil and gas 002 recommended guidelines for safety- and emergency preparedness training sets requirements for the implementation of and validity period for safety- and emergency preparedness training.

Due to the outbreak of the Covid 19 virus, the following change is made to the recommendation for the validity period of completed courses.

For safety and emergency preparedness courses where the validity of the course expires, the validity is prolonged until further notice. 

This means that personnel with courses that have a validity date that expires will have renewed validity until Norwegian oil and gas sends out a new notification of changed validity for these courses.

Image