Arbeidsliv

Utvidete opphold i forbindelse med koronavirusutbruddet

Petroleumstilsynet gir informasjon om praktisering av utvidet oppholdsperiode utover 21 døgn i forbindelse med håndtering av koronasituasjonen.
Image
Image
Ole Jørgen Bratland

I forbindelse med det pågående utbruddet av koronavirus kan det være behov for i gitte situasjoner å utvide oppholdsperioden utover 21 døgn. Vi har mottatt henvendelser med spørsmål og søknader om dette. Vi legger følgende praktiske tilnærming til grunn.

Koronautbruddet må være å anse som et særlig forhold og inntil videre også tidsavgrenset. Det betyr at vilkårene for at arbeidsgiver, etter å ha drøftet det med arbeidstakernes tillitsvalgte, kan utvide oppholdsperioden inntil 21 døgn kan være tilstede. Vilkårene for at Ptil kan utvide utover 21 døgn kan også være tilstede.

For å unngå unødvendig byråkrati i forbindelse med behandling av søknaden om utvidet oppholdsperioder, kan selskapene inntil videre selv utvide oppholdsperioden opp til 28 døgn, når følgende vilkår er tilstede:

  1. Det er mangel på kvalifisert personell som er nødvendig for å opprettholde produksjonen eller arbeidet gjelder aktiviteter direkte knyttet til bore- og brønnoperasjoner, herunder nødvendige støttefunksjoner. Mangelen på kvalifisert personell er begrunnet i situasjonen knyttet til koronavirusutbruddet.
  2. Det skal gjennomføres en risikovurdering som skal vurdere om utvidelse av arbeidstidsordningen er slik at den enkelte arbeidstaker ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger, og slik at det er mulig å ivareta sikkerhetshensyn.
  3. Utvidelsen skal være drøftet med arbeidstakernes tillitsvalgte. De tillitsvalgte kan kreve at selskapet må søke Petroleumstilsynet på ordinær vis.  
  4. Arbeidstakerne skal sikres tilsvarende kompenserende friperioder eller der det ikke er mulig, annet passende vern.
  5. Arbeidstaker har rett til å bli fritatt fra å utføre arbeid utover avtalt arbeidstid når vedkommende av helsemessige eller vektige sosiale grunner ber om det. Arbeidsgiver plikter også ellers å frita arbeidstaker som ber om det, når arbeidet uten skade kan utsettes eller utføres av andre.
  6. Om man har benyttet oppholdsperiode utover 21 døgn etter kriteriene over, skal det sendes en samlet ukentlig melding til selskapets kontaktperson i Ptil innen mandager kl. 1200. Meldingen skal inneholde navn på innretning og på personer som er omfattet, inkludert stilling og varighet av oppholdet.

Dersom ovenstående vilkår ikke kan oppfylles kan det søkes Petroleumstilsynet på vanlig måte om utvidet oppholdsperiode.

Dersom koronasituasjonen gjør transport til og fra innretningen umulig, viser vi til veiledningen til rf § 42 hvor det er beskrevet situasjoner med tåke og liknende, som vil være retningsgivende for dette.

Arbeidsgiver bør vurderer hvorvidt det er forsvarlig å fortsette aktivitetene med den eksisterende arbeidsstyrken, hvis koronasituasjonen blir langvarig.

Image