Miljø

Et viktig steg mot krevende klimamål

Norsk olje og gass berømmer den store innsatsen som er lagt ned under klimaforhandlingene i Katowice.
Image
Image

Arbeidet med å bli enige om et robust og effektivt regelverk for hvordan målsetningene om klimagassutslipp fra de ulike landene skal forstås, måles og rapporteres er en viktig del av å kunne følge opp målene i Paris-avtalen.

- Både Norge som land og norsk petroleumsindustri har lange tradisjoner med å rapportere utslipp og gjøre tiltak for å begrense dem. Petroleumsindustrien ønsker et godt globalt regelverk velkommen, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass

For å begrense de verste konsekvensene av klimaendringer må alle sektorer bidra både med energieffektivisering og utslippskutt.

- Petroleumsindustrien i Norge ligger i verdenstoppen med lave utslipp per produserte enhet, men har mål om å bli enda bedre, sier Schjøtt-Pedersen

I 2016 satte industrien nye klimamål for 2030 og 2050 gjennom petroleumsindustriens veikart. Neste år starter Lavutslippssenteret for petroleum opp, hvor akademia, oljeselskaper og leverandørbedrifter skal jobbe for å utvikle teknologi for å redusere utslipp fra olje- og gassproduksjon betydelig.

- Klimautfordringen er massiv og hele verktøykassa av teknologi og løsninger må tas i bruk. Det må satses på fornybar energi, og her jobber olje- og gass/energiselskaper og leverandører i Norge videre med å utvikle havvind på skuldrene av kompetansen i offshore industrien, sier Schjøtt-Pedersen

Fangst og lagring av CO2 er nødvendig

Han legger vekt på at CO2- fangst og -lagring er helt nødvendig for landbasert industri og avfallsforbrenning både i Norge, Europa og globalt, og her kan oljeselskapene i Norge bidra med sin erfaring med å lagre CO2 trygt offshore. Hydrogen laget fra naturgass hvor man lagrer CO2-et vil være en viktig energikilde for å få bort utslippene fra sektorer hvor det ikke er mulig eller er mer kostbart å elektrifisere. Equinor jobber målrettet med dette både i Storbritannia og i Nederland.

- Norge er et lite land, men med imponerende kompetanse og ressurser og en vilje til å bidra til å løse klimautfordringen. På klimatoppmøtet har det vært diskusjoner om hvordan verdens land kan øke sine ambisjoner, og Norge kan bidra vesentlig til dette ved å gå foran ved å gjennomføre de første CO2-fangst og lagringsprosjektene på industri og avfall, sier Schjøtt-Pedersen

- I en verden som vil ha behov for olje og gass i lang tid framover er innsatsen for å redusere klimafotavtrykket fra olje og gass særdeles viktig. Petroleumsindustrien i Norge vil fortsette arbeidet med å redusere klimagassutslipp fra produksjon av olje og gass i Norge, og bidra til løsninger for å redusere utslipp fra bruk av olje og gass, sier Schjøtt-Pedersen.

Image