Næringspolitikk

Historiker: – Har skjedd en utrolig tilpasning i olje- og gassindustrien

Oljedirektoratet tror næringen går en lønnsom tid i møte. Arnt Even Bøe og Sveinung Sletten ser lyst på fremtiden.
Image
Image

AKTIVITET  PÅ SOKKELEN: Draugen-plattformen i Norskehavet sammen med flotellet Regalia i 2013. Foto: Hans Sæbø. A/S Norske Shell

Av Øyvind Knoph Askeland, informasjonssjef

Torsdag 12. januar la Oljedirektoratet frem tall som viser at olje- og gassproduksjonen på norsk sokkel er høy. Omstillingen har vært omfattende, men kostnadsreduksjonene legger grunnlag for lønnsom aktivitet i mange år fremover. Likevel påpeker oljedirektør Bente Nyland at leteaktiviteten på sokkelen må opp.

Bøe og Sletten kjenner olje- og gassnæringen bedre enn de fleste. Førstnevnte har flere tiår bak seg som olje- og energijournalist og forfatter, mens Sletten har bakgrunn fra Petoro, BP, Amoco og Statoil, i tillegg til å ha vært oljejournalist og medieredaktør.

Begge ser mange muligheter for olje- og gassnæringen i landet. Norsk olje og gass har stilt dem tre spørsmål om utviklingen, utfordringene og betydningen til næringen.

– Hvordan tror du næringen vil utvikle seg fremover?

– Det er en helt åpenbart at oljeprisen er syklisk. Nå har den vært lavt nede, men er på vei oppover igjen. Samtidig har det foregått en utrolig tilpasning i industrien. Statoil har kuttet halvparten av kostnadene på Johan Castberg-feltet og presentert kostnadskutt på Johan Sverdrup. Med dagens nivå er det god lønnsomhet i nye prosjekter. Med det som bakgrunn tror jeg aktivitetsnivået tar seg opp igjen, sier Arnt Even Bøe (bildet).

– Jeg tror det vil være økende etterspørsel etter energi – inkludert olje og gass –  i en verden der stadig flere løfter seg ut av fattigdomsgrensen. Med tilpasningsevne demonstrert i denne og to foregående kriser, har norsk petroleumsindustri forutsetninger for å kunne levere energi til verden langt inn i dette århundret, sier Sveinung Sletten.

Letesjefer: Forventer nytt storfunn i Nordsjøen

Hva mener du er spesielt viktig at næringen tar høyde for i fremtiden?

– Det er mye snakk om et grønt skifte. Når det gjelder norsk olje og gass, som er blant den grønneste i verden, er det bare for bransjen og politikerne å fortsette det gode arbeidet. Når næringen produserer, tar den klimaspørsmål på alvor for å lage minst mulig avtrykk. Det må den fortsette å ha stor oppmerksomhet på, sier Arnt Even Bøe.

Sveinung Sletten trekker spesielt frem to områder han mener norsk olje- og gassnæring må jobbe med. Det ene er å utvikle en mer kostnadseffektiv og bærekraftig måte å bygge ut og drive feltene på. Også må bransjen være en del av løsningen på klimautfordringen, blant annet ved å satse på karbonfangst og -lagring, eventuelt også CO2 som drivkraft for økt utvinning.

– Jeg tror dette er et område der næringen har mulighet til å bidra vesentlig – og ved det også styrke legitimiteten i bruk av olje og gass som langsiktig kilde til energi. Men det vil koste, sier Sletten.

Forsker: – Haster å satse på karbonfangst

– Hvor avhengige er samfunnet av inntektene fra olje- og gassnæringen? Og vil det endre seg i årene som kommer?

– 20 til 30 år fremover i tid ser jeg ingen tegn til at olje og gass ikke skal være den viktigste næringen i landet. Norsk oljeproduksjon har sunket fra toppnivået, men den utgjør fortsatt rundt to prosent av den totale produksjonen globalt. Selv om mange virker å tro det, er det ikke sånn at om du legger ned produksjonen i Norge, så er alt grønt og lykkelig. Virkeligheten er helt annerledes, sier Arnt Even Bøe.

– Vi er så avhengige av inntektene at en full stans i løpet av et tiår eller to, ville ha ført til en dramatisk omlegging av velferdssamfunnet, som med basis i høye oljeinntekter gir barnehager til alle, bedre veier, raus barselpermisjon og arbeidsplasser i offentlig sektor. I tillegg nyter samfunnet godt av personinntekter som fører til høy etterspørsel etter mange varer og tjenester i privat sektor. Dette skaper igjen arbeidsplasser og skatteinntekter til samfunnet. Bruker vi fornuft, og ser dette over mange flere tiår, vil vi kunne få en mindre smertefull overgang fra olje og gass til annen næring. Men med mindre vi finner gull i gråstein, er det vanskelig å forestille seg nye næringer med inntektspotensial for samfunnet som er i nærheten av det olje og gass gir oss, sier Sveinung Sletten (bildet).

Norsk skatteordning: Gir inntekter i milliardklassen

Image