Viktig med nye leteområder

Statistisk Sentralbyrå la i dag frem nye tall for investeringer på norsk sokkel som viser fortsatt nedgang både for i år og neste år. Administrerende direktør i Norsk olje og gass Karl Eirik Schjøtt-Pedersen ser behov for tiltak som kan jevne ut akti
Image
Image

SSB anslår at investeringene vil falle fra 189 milliarder kroner i 2015 til 166 milliarder kroner i 2016 og videre til 153 milliarder kroner i 2017.

– Disse tallene bekrefter at nedgangen vil avta. Vi forventer at investeringene vil ta seg noe opp igjen fra 2018. Det er helt nødvendig at kostnadene i næringen reduseres for at vi skal være konkurransedyktig i fremtiden. Det kan imidlertid se ut som investeringene faller lavere enn det nivået vi ser for oss på lengre sikt. Myndighetene bør derfor bidra til tiltak som kan gi økt aktivitet for å begrense nedgangen i sysselsettingen og inntekter til fellesskapet. Ikke minst er det viktig å holde et høyt tempo ved å sørge for tilgang til nye arealer gjennom 23. konsesjonsrunde og gjennomføre konsekvensutredning av områdene utenfor Nordland og Troms, uttaler Schjøtt-Pedersen.

– Selv om investeringene på norsk sokkel ser ut til å synke også i 2017, er det viktig å merke seg at aktiviteten på norsk sokkel likevel vil ligge på et høyt historisk nivå. Det investeringsnivået som SSB nå anslår for 2016 er tre ganger høyere enn investeringsnivået var for år 2000. Olje og gass er fortsatt den dominerende næringen i Norge med svært store bidrag til sysselsetting, velstand og velferd i Norge, sier Schjøtt-Pedersen.

Liten endring for 2016

De samlede investeringene i olje- og gassvirksomheten inkludert rørtransport anslås i investeringstellingen for 2. kvartal 2016 til 165,9 milliarder kroner, som er 1,1 lavere enn foregående telling. Nedgangen fra 2015 kommer innenfor alle investeringsområder, men er klart størst for felt i drift og leting. Letevirksomheten inneværende år anslås nå til 22,3 milliarder kroner, som er 30,1 prosent lavere enn anslaget for 2015 gitt i 2. kvartal 2015. Endringer i avgrensningen innen letevirksomhet fra inneværende telling påvirker resultatet. 

Fortsatt kutt i 2017

Det første Investeringsanslaget for 2017 anslås i tellingen til 153,2 milliarder kroner. Dette tilsvarer en nedgang på 18,7 prosent sammenliknet med tilsvarende anslag for 2016 gitt i 2. kvartal 2015.  Sammenlikner vi med utviklingen i 2016, ser vi imidlertid at nedgangen i 2017 ser ut til å bli halvert sammenliknet med året før. Nedgangen fra 2016 til 2017 kommer innen alle investeringskategorier, men er størst innen leting, feltutbygging og felt i drift.

 

 

Kontaktperson: Bjørn Harald Martinsen, fagsjef økonomi, tlf: 906 29 877.

Image