Norge er en miljøeffektiv olje- og gassprodusent

Norsk sokkel er i verdenstoppen på utvinningsgrad av reservoarene. Til tross for dette og økende andel aldrende felt, er innhold av olje i produsert vann og utslipp av klimagasser per produserte enhet langt under det internasjonale gjennomsnittet.

Fra 2007 og fram til i dag har utslipp av CO2 fra norsk sokkel vært relativt stabile selv om det produseres olje og gass fra en stadig mer moden sokkel som krever mer energi i utvinningen. Miljørapporten viser at utslipp av CO2 har økt fra rundt 12 i 2013 til 13 millioner tonn i 2014. 

 Til tross for denne økningen, er utslippene av klimagasser fremdeles bare om lag 50 prosent av det internasjonale gjennomsnittet.

- Dette er positivt. Bransjen har satt i gang nye initiativ for å forsterke innsatsen på energieffektivisering, og samarbeider også tett med Miljødirektoratet for å kartlegge utslipp av kortlevde klimagasser som metan enda bedre, sier klimadirektør Hildegunn T. Blindheim i Norsk olje og gass. 

Antall akutte utslipp av olje går fortsatt ned
Tross et historisk høyt aktivitetsnivå i 2014 gikk antall akutte utslipp av olje ytterligere ned. Effekten av de forebyggende tiltakene som industrien har implementert, har ført til en jevn nedgang av antall akutte utslipp over en periode på nær ti år.  

Selv med mer krevende produksjon på de aldrende feltene er innholdet av olje i produsert vann 60-70 prosent lavere enn myndighetenes grenseverdier og det jobbes med ytterligere reduksjoner, spesielt på de nye store feltene som skal settes i produksjon.

De siste par årene har det vært en markert økning av rapporterte utslipp av svarte og til dels også røde kjemikalier. Dette skyldes i hovedsak endret regelverk, hvor sikkerhetskjemikalier som brannskum nå er pliktig å rapportere.

- Det er nå utviklet alternative brannskum som inneholder mindre farlige kjemikalier, men det vil ta bransjen noe tid før dette er byttet ut på alle installasjoner på sokkelen, sier Blindheim.  

 

Miljørapporten kan du lese her  .

Kontaktpersoner

Hildegunn T. Blindheim, direktør klima og miljø. Mob (+47) 928 23 781

Informasjonssjef Thina Hagen, mob (+47) 906 34 277

Image