Arbeidsliv

Urimelig forskjellsbehandling av permitterte offshoreansatte

Dagens regelverk gjør det nesten dobbelt så dyrt å permittere offshore- som landansatte med tilsvarende lønn, og bedriften må velge oppsigelse i tilfeller hvor man heller ønsker å permittere.     

Den siste tiden har mange mistet jobben.  Noen oppsigelser kunne vært unngått dersom det var et reelt alternativ å permittere de ansatte. Slik regelverket er nå er ikke dette et alternativ. Norsk olje og gass har derfor sammen med fagforbundet Industri Energi, skrevet brev til Arbeids- og sosialminister Robert Eriksson for å påpeke urimeligheten. Brevet har også fått tilslutning fra fagforbundet Safe.

Regelverket for permittering offshore
I permitteringsreglene tas det ikke hensyn til at en offshorearbeiders arbeidstid er intensiv i 14 dager med 12 timers arbeidsdag som etterfølges av avspasering. NAVs praksis er at disse dagene må avspaseres før den permitterte har rett på dagpenger. Dette medfører at arbeidsgiverperioden i praksis blir på 30 dager for en offshoreansatt, i motsetning til 14 dager for en landansatt, når de nye reglene trer i kraft 1.juli.

-  Redusert aktivitetsnivå og lav oljepris gjør at næringen må gjennomføre store nedbemanninger. Men, permitteringsinstituttet burde ha en naturlig plass hos både oljeselskap og leverandørselskap i dagens markedssituasjon. Ansatte mister med dette jobben og bedriftene står i fare for å miste verdifull kompetanse, sier direktør for arbeidsliv Jan Hodneland.

Kontakt
Direktør for arbeidsliv, Jan Hodneland jh@norog.no, mob 91341301
Informasjonssjef arbeidsliv og kompetanse, Thina Hagen th@norog.no, mob 90634277

 

Image