Standarder skal bidra til økt konkurransekraft for norsk petroleumsindustri

I dag underskrev Norsk olje og gass og Norsk Industri en oppdragsavtale med Standard Norge om nasjonal og internasjonal standardisering på petroleumsområdet.

Formålet er å oppnå kostnadseffektive og gode standarder som bidrar til økt konkurransekraft og et forsvarlig sikkerhetsnivå på norsk sokkel.

Standard Norge skal sørge for effektiv utvikling og forvaltning av petroleumsindustriens standarder i henhold til internasjonalt anerkjente standardiseringsprinsipper.

- Vi er glade for at næringen har vist oss denne tilliten og skal sørge for at standardene som utvikles er i tråd prinsippene for internasjonal standardisering som bygger på åpenhet, uavhengighet, frivillighet og konsensus, sier adm. dir. i Standard Norge, Jacob Mehus.

- 40 års erfaring er samlet gjennom NORSOK-standardene. For å få opp konkurransekraften ytterligere effektiviseres nå ordningene. Bransjen har opplevd en økning både i omfang og antall krav, retningslinjer og standarder, sier Stein Lier-Hansen, adm. dir. i Norsk Industri.

- Mange av kravene og standardene som benyttes i bransjen refererer også til hverandre. Bransjen har i tillegg sett omfattende selskapsspesifikke krav og totaliteten av alle disse krav og standarder gjør det omtrent umulig å optimalisere innkjøp, lager, fabrikasjon og å utøve fleksibilitet for den enkelte leverandør, sier Lier-Hansen. - Vi må gå mer i retning av globale standarder og færre selskapsspesifikke krav.

- Petroleumsindustrien har som målsetning å stimulere til utvikling av og tilgang til standarder med høy kvalitet. Det er viktig at standardene bidrar til gode tekniske og kosteffektive løsninger, samtidig som de er med på å sikre et forsvarlig sikkerhetsnivå på sokkelen. Vi ser frem til godt samarbeid med Norsk Industri og Standard Norge, sier Knut Thorvaldsen, fungerende administrerende direktør i Norsk olje og gass.

Internasjonale standarder
Norsk olje og gass og Norsk Industri ønsker at nye standardiseringsinitiativ som utgangspunkt, skal skje internasjonalt, fortrinnsvis innenfor den internasjonale standardiseringsorganisasjonen ISO og den europeiske standardiseringsorganisasjonen CEN. NORSOK-standardene skal brukes der det er et definert gap relatert til utfordringene på norsk sokkel.  

Norges Rederiforbund er invitert inn som ny eier av NORSOK-standardene og har respondert positivt på dette. Endelig beslutning ventes i løpet av kort tid.

I en tid der petroleumsindustrien står foran betydelige utfordringer knyttet til lønnsomhet trekkes nå standarder fram som et særlig viktig verktøy for økt kostnadseffektivitet.

For mer informasjon, kontakt:

Knut Thorvaldsen, fungerende adm direktør Norsk olje og gass, mobil 952 99 247
Eli Ane Nedreskår, informasjonssjef Norsk olje og gass, mobil 994 50 101.
Jacob Mehus, adm dir Standard Norge, mobil 470 15 702
Marit Sæter, kommunikasjonssjef Standard Norge, mobil 970 27 956

FAKTA
Standarder for petroleumsindustrien

Innenfor petroleumsindustrien er det i dag i aktiv bruk ca. 166 internasjonale ISO-standarder og 79 nasjonale bransjestandarder, NORSOK. Forkortelsen NORSOK står for «norsks sokkels konkurranseposisjon» og ble introdusert i 1994 for å oppnå kostnadsreduksjoner og bedret konkurranseevne i næringen.

Fra Nordsjøen viser tidligere erfaringstall at det har vært opptil 30-40 % besparelser på investeringskostnadene, fordi selskapene har brukt standardiserte løsninger.

Anerkjente standarder utgjør i dag et viktig fundament for regelverket på norsk sokkel, og i Norge har vi et såkalt funksjonsbasert regelverk der standardene er sentrale ved fortolkningen av de ulike forskriftskravene. Regelverket henviser til standarder som mer detaljerte beskrivelser for hvordan ting skal gjøres. Ca. halvparten av disse standardene benyttes av Petroleumstilsynet som del av regelverksstyringen i Nordsjøen.

Standard Norge legger i dag til rette for at flere hundre norske eksperter kan engasjere seg i petroleumsstandardisering i en rekke komiteer og arbeidsgrupper nasjonalt og internasjonalt.

Petroleumsstandardiseringen i Norge er et frivillig tre-partssamarbeid med deltakere fra arbeidsgiverorganisasjonene, myndighetene og arbeidstakerorganisasjonene.     

Fra industrien deltar eksperter fra operatørselskaper, leverandørindustrien, serviceselskaper, Petroleumstilsynet og maritim næring, og gjennom erfaringsdeling og kompetanseutvikling utvikles beste praksis i form av standarder.

Sektorstyre Petroleum ivaretar petroleumsindustriens totale standardiseringsarbeid gjennom samordning av internasjonalt standardiseringsarbeid i ISO og CEN og bransjestandardiseringsarbeid i NORSOK.

Standarder bidrar til:

Risikoreduksjon – forbedret HMS
Lavere investeringskostnader (CAPEX)
Lavere driftskostnader (OPEX)
Tekniske gevinster og innovative løsninger
Forenkling av regelverket
Spredning av norsk kompetanse internasjonalt

Image