Utslipp til luft

Forum for klima og miljø

30.07.2010

Forum for klima og miljø skal arbeide for at petroleumsvirksomheten i Norge drives i samsvar med høye miljøstandarder slik at en sikrer en forsvarlig miljøkvalitet i alle faser av virksomheten. Forurensninger og avfall fra virksomheten skal ikke føre til helseskade eller skade naturens evne til produksjon og selvfornyelse.

OPPGAVER

Forumet skal ivareta og fremme medlemsbedriftenes felles interesser innenfor området ytre miljø. Arbeidet skal være forankret i Norsk olje og gass' vedtekter, strategi og hovedoppgaver, og skal være mål- og resultatorientert.

Forumet skal:

  • kartlegge og foreslå BAT-løsninger som minimerer risiko for skade på det marine liv og næringskjedene med særlig fokus på produsert vann og spesielle utfordringer i nordlige havområder
  • møte industriens utfordringer med hensyn på begrensning av utslipp til luft med spesiell fokus på CO2
  • lage miljøanalyser og utslippsrapporter med høy faglig standard
  • arbeide for rammebetingelser, virkemiddelbruk og industripraksis som fører til størst mulig kostnadseffektivitet i miljøtiltakene
  • etablere gode dialogarenaer med alle interesseparter og kommunisere klare industristandpunkter i forhold til sentrale problemstillinger