085 Anbefalte retningslinjer for prøvetaking og analyse av produsert vann

Dokumenter til nedlasting

Ny revisjon av retningslinjen:

Klif presenterte i desember 2011 nye krav til enkelte av operatørene på norsk
kontinentalsokkel. Dette har medført enkelte endringer i retningslinjene.
Videre har Klif oppdatert "Retningslinjer for rapportering fra petroleumsvirksomhet til havs" den 17. januar 2013, TA-3010/2013. Den erstatter TA 2718/2010.

Norsk olje og gass har derfor publisert en korrigert versjon av retningslinjen den 8. februar 2013. Dette medfører ikke endring av revisjonsnummeret.

 

Kontaktperson ved eventuelle spørsmål:
Einar Lystad
Fagsjef utslipp til sjø
Mob (+47) 909 82 524