Ny rapport:

Olje- og gasselskapene tar høyde for klimarisiko ved investeringsbeslutninger

12.12.2017

Analysebyrået Oslo Economics mener det er liten fare for at olje- og gasselskapene vil foreta systematisk ulønnsomme investeringsbeslutninger.

Oslo Economics har på oppdrag for Norsk olje og gass undersøkt i hvilken grad olje- og gasselskapene tar hensyn til klimarelatert risiko i sine investeringsbeslutninger. De har innhentet informasjon og betraktninger gjennom intervjuer med olje- og gasselskaper som opererer på norsk sokkel.

Betryggende
– Vurdering av lønnsomhet er avgjørende for enhver investering olje- og gasselskapene gjør på norsk sokkel. I dette bildet ligger også vurderingen av klimarisiko. Det er betryggende at dette bekreftes gjennom funnene fra Oslo Economics, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, administrerende direktør i Norsk olje og gass. 

Mandatet til Oslo Economics har vært å undersøke hvordan og i hvilken grad olje- og gasselskapene tar hensyn til klimarelatert risiko når de foretar sine investeringsbeslutninger, og om det er det en fare for at selskapene foretar investeringer i dag som kan vise seg å bli ulønnsomme i fremtiden.

Konklusjoner
I rapportens konklusjon heter det at: For det første er det vår vurdering at selskapene gjør inngående vurderinger av klimarisiko, og at de tilpasser sin virksomhet til risikobildet. Vurderingene selskapene gjør er i tråd med de eksisterende analysene på området. Det er derfor ikke grunnlag for å si at selskapene overser klimarisikoen. Selskapene vurderer det slik at samtidig som verden tilpasser seg for å møte klimamålene, så vil det være behov for betydelig olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel for å dekke det globale energibehovet.

For det andre er det vår vurdering at, fordi oljeselskapene faktisk vurderer klimarisiko i beslutningene sine og disse vurderingene er konsistente med foreliggende analyser, er det vanskelig å si at selskapene systematisk foretar gale investeringsvalg.

Rapporten kan leses i sin helhet her. Engelsk oversettelse her

Presentasjon fra fremleggelse 12.12.17 kan leses her.

For mer informasjon, kontakt rådgiver Anders R. Høgalmen, tlf: 452 53 615.