Petroleumsforskning er etisk forsvarlig

19.06.2014

Norge driver forskning på petroleum, innenfor mange forskjellige områder.  Og de nasjonale forskningsetiske komiteene som har vurdert dette konkluderer med at forskning på dette området ikke er etisk uforsvarlig.  Det er vi glade for.  Like fullt så er vi opptatt av at fornybarforskningen får rom og plass ved institusjonene.

Teknologi og erfaringer fra norsk subsea-virksomhet ligger til grunn for Flumills teknologi som jobber med omforming av havstrømmer til grønn energi. Ett av mange eksempler på teknologioverføringer fra olje- og gassektoren til andre næringer, også de fornybare. Foto: Flumill

Verdens internasjonale energibyrå anslår at ca en tredjedel av energien i 2050 fremdeles vil være fossile energikilder.  Og det er da innenfor FN’s klimamål.  Det betyr at norsk sokkel som er en av verdens mest grønne produsenter av olje og gass vil måtte levere ressurser også da.

Gass viktig for å erstatte kull
Det at en finner mer gass vil være viktig for å erstatte kull i Europa i årtiene fremover.  Dermed må det være viktig at vi forsker på hvordan olje og gass kan utvinnes bedre, tryggere og mer miljøvennlig.  Fordi verden trenger det, og fordi vi i Norge er best på å levere kortreist energi til Europa.

- Mange av de forsknings- og utviklingsprosjektene som har vært gjennomført og som vil bli gjennomført i fremtiden dreier seg om å gjøre utvinningen av olje og gass grønnere.  Det er et viktig samfunnsoppdrag – å sikre at forurensingen knyttet til industri blir redusert.  Dette er en omforent holdning innen alle industrigrener, og petroleumsindustrien har tatt sin del av dette ansvaret.  Utslipp til sjø er kraftig redusert, CO2-utslippene er kraftig redusert, bruk av kjemikalier er kraftig redusert og overvåkningen av havmiljøet er forsterket tiår for tiår.  Alt på bakgrunn av forskning – neppe et etisk dilemma, skrev vår direktør for miljø- og Næringspolitikk, Erling Kvadsheim i en kronikk i vår.

Vi slutter oss også til uttalelsen fra OG21 som ble lagt frem i dag.

Bidrar til fornybarutvikling
Vi kan slå fast at mye av den teknologien vi bruker i olje og gassindustrien blir brukt til fornybarutvikling.  Vindmøller til havs, boring av brønner for termisk varme og undervannsvindmøller for å nevne noen eksempler.  Vår industri er også en viktig bidragsyter til forskningen som skjer i forbindelse med fangs og lagring av CO2

Samtidig er forskning på fornybare energi, og alternative energikilder viktig og riktig. Norsk petroleumsindustri gir viktig drahjelp for fornybarteknologien. En rapport om teknologioverføringer fra olje- og gassnæringen, som ble publisert denne våren, viser at målet om mer fornybar teknologi er fullt forenlig med norsk olje- og gassproduksjon.

Tidevannsmøller under vann, utbygging av geovarme og offshore vindkraft er bare noen av eksemplene som trekkes frem i rapporten – alle teknologier som har sine røtter i olje- og gassektoren. Nettopp fordi teknologiene er utforsket og utprøvd i olje- og gassektoren fra før, ligger Norge langt fremme i utviklingen av fremtidens løsninger. Fornybar innovasjon blir billigere – og vi kan utnytte den verdifulle kompetansen som allerede finnes på norsk sokkel.

Ikke uetisk
Helene Ingierd i fra de nasjonale forskningsetiske komiteene sa følgende til NRK 18 juni: «Vi har reist et spørsmål som universitetene må stille seg selv, vi har ikke vært en dommer i saken om det er uetisk eller etisk.»

Det underbygger vår poeng om at forskning på petroleum ikke er uetisk, og har aldri vært det.  Men at en alltid skal ta seg tid til å reflektere over hvordan forskning anvendes, og hvilke prioriteringer en gjør.  Med FNs klimamål i bakhodet vet vi at petroleumsforskning i Norge er viktig og riktig i mange år fremdeles.

Kontaktperson:

Erlend Jordal, informasjonssjef næringspolitikk Mob: 93048292