Ny rapport

Innovasjon i leverandørindustrien

29.05.2012

- Støtte til FoU-aktivitet er samfunnsøkonomiske lønnsomt og bidrar til å styrke verdiskapingen i leverandørindustrien, sier Tore Killingland, direktør i OLF.

I forbindelse med arbeidet med Meld. St. 22 (2011 – 2012) ”Verktøy for vekst – om Innovasjon Norge og SIVA SF” har Oljeindustriens Landsforening (OLF) fått utarbeidet en rapport ”Hvilke bedriftsrettede næringspolitiske virkemidler under NHD benyttes av leverandørindustrien til olje og gass? Hvordan gjøre ordningene bedre? (Menon-rapport 7/2012). 

Rapporten viser at industrien opplever begrenset tilgang på kapital, særlig i forbindelse med oppstart av randsoneaktivitet og prosjekter hvor det er langt frem til kommersialiseringsfasen.  

- Selv om vi har funnet betydelige funn i 2011 preges utviklingen de siste ti årene av at en finner stadig mindre felt. Skal en sikre en fremtidig verdiskaping fra norsk sokkel og videreutvikling av leverandørindustrien er to ting avgjørende; Tilgang til nye letearealer og fortsatt fokus på forskning, utvikling og implementering av ny teknologi. På grunn av lavere lønnsomhet i mindre felt må FoU-aktivitet i større grad finansieres gjennom kanaler som Forskningsrådet og Innovasjon Norge, sier Tore Killingland, direktør strategi og miljø i OLF.

Offentlig forsknings- og utviklingskontrakter (OFU) og industrielle forsknings- og utviklingskontrakter (IFU) benyttes i relativt stor grad av leverandørindustrien. Virkemiddelet er særlig viktig i forbindelse med utvikling og testing av ny teknologi i petroleumsnæringen.

- IFU/ OFU-ordningen er spesielt viktig fordi dette virkemiddelet er et av svært få virkemidler som skal stimulere til kommersialisering av tidligfaseteknologi. Det er viktig å styrke virkemidler i tidligfase, også i faser før de nye såkornsfondene blir aktuelle. I tillegg er det viktig å ha muligheter for støtte pilotering og demonstrasjon av industriprosjektert, sier Killingland.  

Rapporten viser også at leverandørindustrien i relativt stor grad bruker SkatteFUNN-ordningen, med at om lag 15 prosent av midlene går til leverandørindustrien. Dette tilsvarer leverandørindustriens andel av omsetning i norsk næringsliv.

- Andelen ansatte med som jobber med forskning og utvikling (FoU) er betydelig høyere i olje og gassnæringen enn i andre næringer i landet, men i motsetning til i andre kunnskapstunge næringer, skjer innovasjon og utviklingsarbeid i oljevirksomheten i veldig stor grad skjer som en del av den daglige drift, sier Killingland.

Eksportrettet finansiering og garantiordninger er også viktige for leverandørindustrien. Av Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) totale garantier utgjorde garantier til leverandørindustrien mer enn 90 prosent i perioden 2008 – 2011.

Kontaktpersoner:

Maiken Ims, Spesialrådgiver Næringsutvikling, mobil: 913 42 807