Energi og klima

06.08.2010

Menneskeheten blir ikke bare rikere, men vi blir også flere. Det krever mer energi. Olje og gass vil være en del av verdens energibehov langt inn i framtiden.

Energibehovet i verden er økende. I de siste tiårene har levestandarden økt i flere områder av verden. Høyere velstand gir økt energiforbruk. Frem til 2030 forventes det at verden vil ha behov for 60 prosent mer energi enn i dag. Og vi blir statig flere mennesker på jorden.

2/3 av det økende behovet for energi vil komme fra utviklingslandene. Kraftig økonomisk vekst i Kina samt i folkerike utviklingsland er den viktigste årsaken til den økte energietterspørselen. I dag mangler 1,6 milliarder mennesker, over dobbelt så mange som bor i Europa, tilgang på elektrisk kraft. Sikker tilgang på energi er en avgjørende forutsetning for fortsatt økonomisk vekst og velstandsutvikling i u-landene og opprettholdelse av levestandarden i vår del av verden. Norge spiller en viktig rolle som storeksportør av energi.

Fornybare energikilder som vannkraft, bioenergi, vindenergi, fjernvarme og solenergi vil kunne bidra til utslippsreduksjoner ettersom de er utslippsfrie. Samtidig er gass fra Norge helt nødvendig for at EU skal nå sine klimamål innen 2020. Ved å erstatte kullkraft med mer miljøvennlig gasskraft, vil de samlede CO2-utslippene bli redusert.

Fornybare energikilder vil spille en viktigere rolle for å møte verdens energibehov. Men Det Internasjonale Energibyrået (IEA) slår likevel fast at også de kommende tiårene vil tradisjonelle fossile energikilder som olje og gass være de klart viktigste forsyningskildene.

Les mer om energi og energibehov i World Energy Outlook.