Arbeidsliv

Arbeidslivsforhold

30.07.2010

Som en landsforening i NHO (Næringslivets Hovedorganisasjon) er Norsk olje og gass en sentral part i avtalene mellom arbeidsgivere og arbeidstakere. 

Tariff
Norsk olje og gass er part i lønnsforhandlingene på ulike avtaler som omfatter ansatte i olje- og gassindustrien. Norsk olje og gass forhandler med tre ulike fagforeninger, IndustriEnergi, SAFE og Lederne. Annen hvert år er det hovedoppgjør, hvor arbeidstakersiden har streikerett. Det er hovedoppgjør hvert partallsår.

Hele landet er med
Driverne for norsk petroleumsvirksomhet gir en innenlands sysselsetteting på 250 000 personer. Dissee utgjør nær 7 prosent av den samlede sysselsettingen i Norge. Næringen er i stor grad lokalisert til kystfylker, men det er også betydelig aktivitet i andre deler av landet. Det finnes petroleumsrelatert virksomhet i alle fylker. Fylkene med flest ansatte i petroleumsrelatert virksomhet er Rogaland, Hordaland, Møre og Romsdal og Akershus.

Stort behov for arbeidskraft
Olje- og gassindustrien er avhengig av kvalifisert arbeidskraft i årene fremover. Vi har lagt bak oss år med svært høy aktivitet, noe som resulterte i en tilspisset kamp om kvalifisert arbeidskraft. Da finanskrisen traff landet fikk vi en sterkt varierende oljepris og tilgangen på arbeidskraft ble noe lettere. I 2012 har vi igjen rekord i investeringer på norsk sokkel, og aktivitetsnivået har nådd nye høyder. Kampen om kvalifisert arbeidskraft hard, og bedriftene sloss om å være de mest attraktive arbeidsgiverne.

Det er ikke noen spesielt stor utfordring å få tak i nyutdannede kandidater, men geologer, geofysikere og ingeniører med lang erfaring (10-15 år) fra norsk sokkel er svært attraktive i arbeidsmarkedet.

Rekruttering fra utlandet
Mange bedrifter velger å ta deler av rekrutteringen sin fra utlandet. Noen av de bedriftene som har erfaring med dette, og som har hatt dette som en naturlig del av HR-politikken har ikke merket stort til mangelen på arbeidskraft som andre lider under. Leverandørbedriftene er de som har fått enorme kontrakter den siste tiden. Dermed trenger de gjerne hundrevis av nye ingeniører, det gjør situasjonen noe mer prekær i den delen av bransjen, enn hos operatørene som har et mer stabilt kompetansebehov.

Viktig næring i mange år
Det er en utfordring for olje- og gassnæringen å få formidlet den sentrale rollen olje og gass spiller og vil spille i tiår fremover. For å dekke energibehovet, både nasjonalt og internasjonalt, vil industrien måtte utforske nye områder, på dypere vann og kanskje lengre fra land enn noen gang før. Miljøkravene blir strengere og petroleumsforekomstene mer utilgjengelige. Til dette kreves stadig mer avansert teknologi. Olje- og gassindustrien vil i mange år fremover ha et stort behov for kreative og dyktige fagfolk. Næringen har også en demografisk utfordring, ved at snittalderen på teknologiutdannet arbeidskraft blir høyere. Modellberegninger foretatt av SSB viser at etterspørselen etter realfagsutdannede vil øke i tiden som kommer. Da har vi som bransje en viktig jobb å gjøre i å være attraktive arbeidsgivere, slik at vi også i fremtiden vinner kampen om de kloke hodene.