Miljø

Miljørisiko og miljørisikoanalyser

I løpet av mer enn 50 års olje- og gassvirksomhet på norsk sokkel har det ikke forekommet noen akutte utslipp som har medført skade av betydning på miljøet fra denne virksomheten.
Background photo

Data fra flere uavhengige kilder viser at operasjonene blir stadig sikrere, med synkende frekvens av både faktiske utslipp og såkalte tilløpshendelser som kan føre til akutte utslipp dersom de forebyggende tiltak ikke hadde fungert. Antall tilløpshendelser overvåkes av Petroleumstilsynet og rapporteres i deres årlige rapport RNNP Akutte utslipp.

Nedgangen i antall hendelser er et resultat av en omfattende innsats i næringen hvor tiltak som kan forebygge uønskede hendelser, er høyt prioritert. Risikoanalyser et viktig trinn i dette aktive sikkerhetsarbeidet. Analysenes systematikk med fokus på hva som kan gå galt, årsaker, konsekvenser og risikobilde, har bidratt til økt systemforståelse og forbedret underlag for å gjennomføre effektive tiltak.

I dag er MIRA den anbefalte metoden for analyse av miljørisiko knyttet til akutte utslipp. Det arbeides i dag med å erstatte denne med en faglig oppdatert metode kalt ERA akutt.

Det kreves videre god kunnskap om hvilke miljøkomponenter som kan bli eksponert og deres sårbarhet for den aktuelle påvirkningen, ved valg av riktig risikoreduserende tiltak. Dette handler både om når miljøressursene er tilstede, når de er mest sårbare og hvilke aktiviteter som medfører høyest miljørisiko. Det har derfor vært en prioritert oppgave for olje- og gassnæringen å bidra til økt kunnskap om mulige skadepotensialer. Eksempler på slike aktiviteter er kartlegging av sjøfugl (SEAPOPogSEATRACK), forskning på effekter på fisk og andre ressurser i vannmassene (blant annet SYMBIOSES og PROOFNY) og forskning og utvikling av modeller for å predikere tilstedeværelse av sjøfugl og sjøpattedyr (for eksempel MARAMBS).