Håndbøker og veiledninger

06.02.17
Guidance for drill cuttings pile sampling 2-1-2017 Final
27.01.17
Veileder i beregning av utblåsningsrater og -varigheter for bruk i miljørisikoanalyser)
Dette er en oppdatert versjon av rapporten: Retningslinjer for beregning av utblåsningsrater og -varighet til bruk ved analyse av miljørisiko (2007). Utblåsninger av olje inngår som den viktigste hendelsen i miljørisiko- og beredskapsanalyser.  
06.12.16
Beste praksis - oljedriftsmodellering
Acona, Akvaplan-niva og DNV GL har i samarbeid med Norsk olje og gass utarbeidet en beste praksis for oljedriftsmodellering. Primært er denne gyldig ved bruk av SINTEFs oljedriftsmodell, men flere av elementene er også aktuell ved bruk av andre modellverktøy. Målsetningen for en felles beste praksis for statistiske oljedriftsberegninger til bruk i...
10.08.15
Brodokument mellom operatørenes og Kystverkets beredskapsplaner
Etablering av statlig aksjonsledelse under forurensningssituasjoner med ekstremt omfang der petroleumsindustrien er ansvarlig. Ved spørsmål, kontakt fagsjef Egil Dragsund +47 970 26 956.
11.08.14
Environmental risk methodology MIRA
MIRA metodikken ble utviklet for å gi en felles tilnærming for miljørisikoanalyser. Veiledningen danner et felles rammeverk for gjennomføring av miljørisikoanalyser. Veiledningen innebærer standardiseringer av en rekke parametere, inngangsdata og delanalyser som inngår i miljørisikoanalysen. Miljørisikoanalyser som gjennomføres etter MIRA metoden...
06.01.14
Veiledning for miljørettede beredskapsanalyser
Formålet med denne veiledningen er å beskrive rammene for gjennomføring av miljørettede beredskapsanalyser. Den gir også føringer for å sikre entydige inngangsdata, forutsetninger og prinsipper som inngår i analysegrunnlaget uavhengig av metoden som benyttes. Veilederen anbefaler ikke en spesifikk analysemetodikk, men gir overordnede føringer som...
13.09.13
Håndbok i konsekvensutredning ved offshore avvikling
Som en oppdatering av av OLFs "metodestudie" for konsekvensutredning ved plattformdisponering er det nå utarbeidet en håndbok. Hensikten med håndboka er å veilede operatørselskaper og andre involverte parter ved gjennomføring av konsekvensutredninger, og å gi en detaljert innføring i sentrale problemstillinger knyttet til temaet generelt. 
24.01.13
Monitoring of drilling activities- areas with cold water corals
01.10.08
Metodikk for miljørisiko på fisk ved akutte oljeutslipp
Effekter av akutte oljeutslipp på egg og larver av fisk er beskrevet av en faggruppe bestående av Det norske Veritas, Havforskningsinstituttet og Universitetet i Oslo. Rapporten gir en beskrivelse av prosesser og inngangsdata som inngår i vurderingen av effekter av akutte oljeutslipp på fisk. Rapporten gir premisser for risikovurderingsmetodikk på...