Arbeidsliv

Norsk olje og gass' anbefalinger for coronavirus (Covid19) og utreise offshore.

Ad. Covid-19 – Endring i felles anbefaling til operatørene med hensyn til informasjon til personell som skal reise offshore til norsk sokkel. (Oppdatert 23.03.2020)
Background photo

Myndighetene har iverksatt en rekke tiltak for å hindre spredning av koronavirus.

I statsråd 15. mars 2020 ble forskrift av 13. mars 2020 endret. Karantene og isolasjon av personer som kommer til Norge fra utlandet er regulert i en egen forskrift som ble gitt i statsråd 15. mars 2020. Denne gjelder fremdeles, men den er endret i dag slik at den innfører karanteneplikt for alle som ankommer Norge. Endringen trer i kraft fra og med tirsdag 17. mars 2020.

Det betyr at reisende fra Sverige og Finland også skal i karantene. Denne bestemmelsen har ikke tilbakevirkende kraft. I forskriften er blant annet personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, unntatt fra karantene når de reiser til og fra arbeid.

I statsråd 13. mars 2020 ble Kongens myndighet etter smittevernloven § 7-12 delegert til Helse- og omsorgsdepartementet. Forskriften opphever forskrift om vedtak etter lov om vern mot smittsomme sykdommer § 4-1 andre ledd om karantene (isolering) etter reiser utenfor Norden, som ble fastsatt av Helsedirektoratet 12. mars 2020.

Forskrift om karantene mv. ved ankomst til Norge  

§ 1.Karanteneplikt

Personer som ankommer Norge, skal oppholde seg i karantene i 14 dager etter ankomst til Norge.

En person i karantene skal oppholde seg i eget hjem eller annet egnet oppholdssted. Personen kan bare oppholde seg utenfor hjemmet eller oppholdsstedet såfremt nærkontakt med andre personer unngås. Med nærkontakt menes kontakt med andre personer med mindre enn to meters avstand i mer enn 15 minutter, eller direkte fysisk kontakt. Tredje punktum gjelder ikke for helsepersonell som bruker forsvarlig beskyttelsesutstyr.

 § 2.Unntak fra karanteneplikt

Personer som i arbeidsforhold reiser mellom bolig og arbeidssted, og i den forbindelse krysser grensene mellom Norge, Sverige og Finland, er unntatt fra § 1 når de reiser til og fra arbeid.

Personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner og ivareta befolkningens grunnleggende behov, herunder personer som gjennomfører vare- og passasjertransport, er unntatt fra § 1 når de er i arbeid eller reiser til og fra arbeid. Bruk av unntaket skal avklares med virksomhetsledelsen. 

Personer som er omfattet av unntaket i første og andre ledd, skal så langt som mulig unngå nærkontakt med andre personer

§ 3.Isolering

Personer i karantene som utvikler feber eller luftveissymptomer som hoste eller tungpustethet, skal oppholde seg i isolering.

Personer som har symptomer som nevnt i første ledd ved ankomst til Norge, skal umiddelbart i isolering på sted anvist av kommunelegen. Personer med symptomer kan ikke benytte offentlig transport til anvist sted for isolering.

Med isolering menes at personen oppholder seg i eget hjem eller på annet egnet oppholdssted. Personen skal være isolert fra andre personer og ikke ha nærkontakt med personer i samme husstand så langt det er mulig.

Personer omfattet av første og andre ledd skal oppholde seg i isolasjon fra symptomer inntrer til 7 dager etter symptomfrihet.

 Les hele forskriften på lovdata.no

  Norsk olje og gas har gitt følgende oppdatering av felles anbefaling for utreisebegrensninger til norsk sokkel:

Informasjon om pågående Corona-virus utbrudd:

  1. Dersom du har lette luftveissymptomer (som for eksempel feber, sår hals, hoste eller kortpustethet), skal du ikke reise offshore før det har gått ett døgn etter at du føler deg frisk.

  2. Hvis du har vært på reise utenfor Norge skal du 14 dager i karantene etter ankomst Norge. Du skal ikke reise offshore i denne perioden.

  3. Dersom du har vært i kontakt med noen som har fått påvist Covid-19 smitte, skal du ikke reise offshore de første 14 dagene etter å ha hatt slik kontakt.

  4. Hvis du har vært på reise utenfor Norge, siste 21 dager, eller har vært i kontakt med Covid-19 smittet person, og opplever symptomer som forkjølelse, feber og/eller tungpustethet, ta kontakt med din lege på telefon og informer om reisehistorikk, nærkontakthistorikk og symptomer.

Ta snarest mulig kontakt med din nærmeste leder dersom noen av disse forholdene gjelder for deg, før du kommer til heliport.

Dersom du har spørsmål, ta kontakt med helsetjenesten for din aktuelle operatør – før du reiser til heliport.

For personell som allerede er om bord på innretningen, gjelder følgende: Den enkelte operatør må gjøre en risikovurdering for personell som allerede er om bord.