Drift

Livbåtprosjektet

Norsk olje og gass' livbåtprosjekt begynte sommeren 2005. Arbeidet handlet om forbedringer av fritt-fall-livbåtene på norsk sokkel. Sommeren 2007 startet fase to av prosjektet, som tok for seg problemstillinger som slag mot skroget, belter m.m.

En test av en ny type livbåt, Umoe Schat-Hardings (USH) FF1000S, på Veslefrikkfeltet 21. juni 2005 medførte skader på livbåtens overbygg. En samlet næring i regi av Norsk olje og gass startet i september 2005 en gjennomgang av alle de ulike typene fritt -fallivbåter i offshorevirksomheten. Prosjektet har siden den gang tatt for seg livbåtenes overbygg, sett på G-krefter, framdrift/navigering, seter/belter og slag mot skrog.
Siden oppstarten har prosjektet rapporter til et nettverk med deltagelse fra livbåteierne, livbåtprodusenter, arbeidstakerorganisasjonene og myndighetene.

I første fase ble det avdekket strukturelle svakheter i overbygget på 12 av 16 ulike typene frittfall-livbåter som er i bruk på norsk sokkel.
Da fase 1 av Livbåtprosjektet ble avsluttet sommeren 2007, var det utbedret svakheter i overbygget ved 140 av 212 frittfall-livbåter på norsk sokkel (12 av 16 ulike typer). Et omfattende delprosjekt om hvordan G-belastninger påvirker menneskekroppen under fritt fall med livbåt, var også blitt satt i gang. Dette arbeidet ble videreført til andre fase av Livbåtprosjektet, og avsluttet i slutten av oktober 2007.

Samlede kostnader i første fase kom opp i over 200 millioner kroner. Det ble utført 13.000 modellforsøk og i overkant av 200 fullskalaforsøk med frittfall-livbåtene.

Andre fase av prosjektet har tatt for seg utfordringer knyttet til framdrift, slag mot skroget, sikkerhet for passasjerene, ny standard for framtidige livbåter, konvensjonelle livbåter, andre redningsmidler og designkriterier for livbåter som ble bestilt i tiden fram til den nye standarden er ferdig.

Samarbeid om konvensjonelle livbåter
I samarbeid med Norges Rederiforbund er det i tillegg igangsatt et prosjekt for å se på konvensjonelle livbåter (lårelivbåter). Målet med lårelivbåtprosjektet er å veilede til bruk av de eksisterende lårelivbåtene, slik at båtene fremdeles tilfredsstiller kravet i regelverket.

Expected results:

Recommendations to lifeboat owners regarding design and use of existing davit-launched lifeboats;
HAZID-report for life rafts and escape chutes.
Not included:

MOB (man-over-board) boats or Fast Rescue Crafts (FRC);
Evacuation of injured persons;
Launching arrangements (covered by NORSOK R-002);
New standard for davit-launched lifeboats.


Oppsummeringsrapporter for 2011.