HMS-utfordringer i nordområdene

Arbeidet med HMS-utfordringer i nord ble startet av Norsk olje og gass i 2010. Hensikten er å øke kunnskapen knyttet til utfordringene man møter i nordområdene, samt etablere en felles forståelse for disse.
Nå foreligger Norsk olje og gass sin oppsummeringsrapport.

Background photo
Presentasjoner og et kort resymé
Fokusområde er nordområdene på norsk sokkel. Det er gjennomført seks arbeidsseminarer i løpet av våren 2014 med deltakere fra alle involverte parter; medlemsbedriftene i Norsk olje og gass og i Norges Rederiforbund, Ptil og fagorganisasjonene.
Om aktiviteten
Arbeidet ble startet allerede i 2010 og består av ulike faser. I den første fasen ble det utført en litteraturstudie for å ta rede på dokumenterte fakta og etablert kunnskap. Det ble i tillegg foretatt en kartlegging med hensyn til innenfor hvilke tema eller fagområder det pågikk forskning eller prosjekter. Sammenfatningen av litteraturstudien og...
Mandat
Mandat for programkomiteen (fase 1) Komiteen skal utarbeide program for et eller flere seminar om HMS-utfordringer i nordområdene. Disse seminarene skal arrangeres i regi av Norsk olje og gass. HMS-utfordringer omfatter blant annet problemstillinger og HMS-strategier for operasjoner i nord, herunder forhold knytta til avstander, mangelfull...
Medlemmer i programkomiteen
Navn Organisasjon/Selskap Aud Nistov (leder) Norsk olje og gass Eva Fagernes Norsk olje og gass/GDF Suez Erik Hamremoen Norsk olje og gass/Statoil Arne Haugan Norsk olje og gass/Statoil Lill Harriet Brusdal Norsk olje og gass/Statoil Atle Houg Ringheim Norsk olje og gass/Statoil Rolf Håkon Holmboe Norsk olje og gass/VNG Kristin Greig King Norsk...
Sekretariat
Det er oppnevnt et sekretariat som bistår programkomiteen med arbeidet mellom programkomiteens møter. Sekretariatet har stått for kunnskapsinnhenting, samt planlegging, gjennomføring og rapportering av seminarene. Sekretariatet har hatt følgende medlemmer: Reidulf Klovning, Norsk olje og gass, prosjektleder Espen Hoell, Proactima, kunnskapsinnhenti...
Nyheter
2014.09.09 Program for oppsummeringskonferansen 4.11.2014 er lagt ut og åpnet for påmelding 2014.06.20 Norsk olje og gass nyhetsbrev: Kartlegger HMS-utfordringer i nord 2014.06.05 Intervju med Nord24
Underlagsmateriale
Som et underlag til arbeidsseminarene er det innhentet og gjennomgått en god del informasjon.
Klimatiske forhold og kommunikasjon
Arbeidsseminar 1 - Klimatiske forhold og kommunikasjon ble avholdt 24-25. mars 2014.
Helse og arbeidsmiljø
Arbeidsseminar 2 - Helse og arbeidsmiljø ble avholdt 23-24. april 2014.
Helikopterlogistikk og helikopterberedskap
Arbeidsseminar 3 - Helikopterlogistikk og helikopterberedskap ble avholdt -6-7 mai 2014.
Risikostyring og design
Arbeidsseminar 4 - Risikoanalyse og design ble avholdt 20-21. mai 2014.
Beredskap
Arbeidsseminar 5 - Beredskap ble avholdt 2-3. juni 2014.
Maritim logistikk, infrastruktur og iskontroll
Arbeidsseminar 6 ble avholdt 17-18. juni 2014.
Oppsummeringskonferanse
Presentasjonene på oppsummeringskonferansen for HMS-utfordringer i nordområdene 4.11.2014 (der det ble benyttet presentasjonsmateriale) finnes under.