Retningslinjer

Retningslinjer fra Norsk olje og gass inneholder råd og anbefalinger til hvordan selskapene i olje- og gassindustrien kan håndtere ulike problemstillinger på beste mulige måte. Les mer om den juridiske betydningen av Norsk olje og gass retningslinjer her.

Background photo

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

Sikkerhets- og beredskapsopplæring | 28.01.19
002 Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring
Sikring | 15.10.21
003 Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene
Helse | 10.02.21
006 Anbefalte retningslinjer for legemidler og medisinsk utstyr for innretninger og beredskapsfartøy på norsk kontinentalsokkel
Helse | 01.05.21
014 Anbefalte retningslinjer for medisinsk faglig beredskap ved aktiviteter på norsk kontinentalsokkel
Beredskap | 12.08.15
064 Anbefalte retningslinjer for etablering av områdeberedskap
Teknisk sikkerhet | 15.04.20
070 Recommended guidelines for the Application of IEC 61508 and IEC 61511 in the petroleum activities on the continental shelf (Recommended SIL requirements)
Operasjonell sikkerhet | 19.10.15
075 Anbefalte retningslinjer for vannbaserte brannbekjempelsessystemer
Samarbeid for sikkerhet | 03.08.18
088 Anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser
Samarbeid for sikkerhet | 03.10.17
090 Anbefalte retningslinjer for felles modell for Sikker Jobb Analyse
Sikring | 01.04.19
091 Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien
Beredskap | 19.03.13
094 Anbefalte retningslinjer for kravspesifikasjoner for redningsdrakt til bruk på norsk kontinentalsokkel
Samarbeid for sikkerhet | 24.05.19
105 Anbefalte retningslinjer for stillasbygging
Arbeidsmiljø | 18.03.13
113 Anbefalte retningslinjer for fallsikring og fallredning
Arbeidsmiljø | 11.12.14
114 Anbefalte retningslinjer for håndtering av hørselsskadelig støy
Arbeidsmiljø | 07.04.14
131 Anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av benzeneksponering
Arbeidsmiljø | 20.09.16
132 Anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av kvikksølveksponering, PR.
Arbeidsmiljø | 19.09.11
133 Anbefalte retningslinjer for tetthetstesting av åndedrettsvern
Risikostyring | 01.12.15
141 Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 28.01.19
002 Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 15.10.21
003 Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 10.02.21
006 Anbefalte retningslinjer for legemidler og medisinsk utstyr for innretninger og beredskapsfartøy på norsk kontinentalsokkel
Seismikk- og brønndata | 19.12.18
011 Recommended guidelines for approval of 3rd party seismic acquisition on licensed acreage
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 01.05.21
014 Anbefalte retningslinjer for medisinsk faglig beredskap ved aktiviteter på norsk kontinentalsokkel
Arbeidsliv | 29.01.16
024 Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell
Økonomi | 01.12.17
030 Anbefalte retningslinjer for presisering av felleskostnader og operatørens 100 % kostnader
Økonomi | 08.11.18
032 Recommended guidelines Norway Joint Venture Audit
Miljø | 21.03.13
044 Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering
Miljø | 21.03.13
046 Anbefalte retningslinjer for krav til barittkvalitet
Drift | 19.03.13
055 Recommended guidelines for NDT of GRP Pipe Systems and Tanks
Drift | 23.02.22
059 Anbefalte retningslinjer for kompetanse og opplæring av elektropersonell
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 12.08.15
064 Anbefalte retningslinjer for etablering av områdeberedskap
Drift | 05.06.20
066 Anbefalte retningslinjer for flyging på petroleumsinnretninger
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 15.04.20
070 Recommended guidelines for the Application of IEC 61508 and IEC 61511 in the petroleum activities on the continental shelf (Recommended SIL requirements)
Økonomi | 28.06.19
071 Anbefalte retningslinjer for tilleggsinformasjon fra operatørene til årsregnskapet og revisjon av lisensregnskapet
Drift | 10.02.22
074 Anbefalte retningslinjer Helidekkmanual
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 19.10.15
075 Anbefalte retningslinjer for vannbaserte brannbekjempelsessystemer
Boring | 18.06.19
081 Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Miljø | 21.03.13
084 Recommended guidelines - EIF Computational Guideline - A Manual for Standardised Modelling and Determination of the Environmental Impact Factor (EIF)
Miljø | 21.03.13
085 Anbefalte retningslinjer for prøvetaking og analyse av produsert vann
Juridisk | 21.03.13
086 Anbefalte retningslinjer for vurdering av inhabilitet hos tillitsvalgte i Norsk olje og gass
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 03.08.18
088 Anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser
Juridisk | 21.03.13
089 Anbefalte retningslinjer for bevissthet om konkurranselovgivningen i Norsk olje og gass
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 03.10.17
090 Anbefalte retningslinjer for felles modell for Sikker Jobb Analyse
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 01.04.19
091 Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien
Miljø | 21.03.13
093 Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 19.03.13
094 Anbefalte retningslinjer for kravspesifikasjoner for redningsdrakt til bruk på norsk kontinentalsokkel
Drift | 19.03.13
095 Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter på norsk kontinentalsokkel
Arbeidsliv | 26.10.17
098 Anbefalte retningslinjer for reaksjonsformer på helikopterterminalene ved mistanke om påvirkning eller besittelse av rusmidler
Arbeidsliv | 19.03.13
099 Anbefalte retningslinjer for rusmiddeltesting
Miljø | 21.03.13
100 Anbefalte retningslinjer for deteksjon av akutte utslipp
Integrerte operasjoner | 05.12.16
104 Anbefalte retningslinjer krav til informasjonssikkerhetsnivå i IKT-baserte prosesskontroll-, sikkerhets- og støttesystemer
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 24.05.19
105 Anbefalte retningslinjer for stillasbygging
Arbeidsliv | 19.03.13
107 Anbefalte retningslinjer for arbeid i operasjonssenter på land
Integrerte operasjoner | 21.03.09
110 Recommended guidelines for implementation of information security in Process Control, Safety and Support ICT systems during the engineering, procurement and commissioning phases
Integrerte operasjoner | 21.03.13
112 Recommended guidelines for deployment of Radio Frequency Identification (RFID) in the oil and gas industry
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 18.03.13
113 Anbefalte retningslinjer for fallsikring og fallredning
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 11.12.14
114 Anbefalte retningslinjer for håndtering av hørselsskadelig støy
Drift | 09.01.18
116 Anbefalte retningslinjer for pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastebærere
Boring | 25.03.13
117 Recommended guidelines for Well Integrity
Drift | 25.03.13
122 Recommended guidelines for the management of life extension
Integrerte operasjoner | 21.03.13
123 Recommended guidelines for classification of process control, safety and support ICT systems based on criticality
Seismikk- og brønndata | 23.03.18
126 Anbefalte retningslinjer for fiskerikyndiges involvering og deltakelse i seismiske undersøkelser
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 07.04.14
131 Anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av benzeneksponering
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 20.09.16
132 Anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av kvikksølveksponering, PR.
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 19.09.11
133 Anbefalte retningslinjer for tetthetstesting av åndedrettsvern
Økonomi | 21.03.13
134 Anbefalte retningslinjer for presisering av anvendelsen av regnskapsavtalens artikkel 2.2.2 og 2.2.3 ved deling av driftskostnader og brukerfelt
Boring | 25.03.13
135 Recommended guidelines for classification and categorisation of well control incidents and well integrity incidents
Seismikk- og brønndata | 21.03.13
136 Anbefalte retningslinjer for sameksistens med fiskerisektoren i forbindelse med seismiske undersøkelser
Juridisk | 31.03.14
139 Anbefalte retningslinjer for håndtering av innsideinformasjon
Drift | 06.05.15
140 Recommended guidelines for Offshore Loading Shuttle Tankers
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 01.12.15
141 Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser
Arbeidsliv | 26.10.17
143 Anbefalte retningslinjer for opplæring i arbeid på hydrokarbonførende system
Arbeidsliv | 22.01.19
144 Anbefalte retningslinjer for opplæring i arbeid med strålevern
Arbeidsliv | 08.02.19
145 Anbefalte retningslinjer for opplæring ved driftinspeksjon under vann med ROV
Drift | 08.11.21
146 Anbefalte retningslinjer for utveksling av logistikkdata
Miljø | 02.02.22
147 Anbefalte retningslinjer 147 - BAT guidelines for NCS
Generell informasjon | 07.11.16
Informasjon om Norsk olje og gass' retningslinjer
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
015 Anbefalte retningslinjer for veiledende utstyrsliste for faste og flyttbare innretninger
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
016 Anbefalte retningslinjer for minimumskrav til kompetanse, legemidler, medisinsk utstyr- og forbruksmateriell på beredskapsfartøyer på norsk sokkel
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
033 Norsk olje og gass ergonomiske retningslinjer for sokkelindustrien
Drift | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
035 Norsk olje og gass Fagplan for grunnkurs i løfting for offshorepersonell som deltar i løfteoperasjoner
Arbeidsliv | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
050 Anbefalte retningslinjer for operatørselskapene ved kontroll av pass, arbeids- og oppholdstillatelse sør for n 62 breddegrad
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
054 Anbefalte retningslinjer for arbeid med lavradioaktive avleiringer og kontaminerte gjenstander
Juridisk | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
057 Anbefalte retningslinjer for bruk av konfidensialitetsavtaler i datarom -
Drift | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
061 Anbefalte retningslinjer for sikker ankerhåndtering og sleping
Drift | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
063 Norsk olje og gass guidelines for Vessel Inspection Check-List
Boring | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
065 Norsk olje og gass håndbok for søknad om samsvarsuttalelse (SUT)
Drift | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
073 Anbefalte retningslinjer for medisinsk utstyr ved bemannede undervannsoperasjoner
Økonomi | Tilbaketrukket pr. 19.04.21
077 Anbefalte retningslinjer for felles brukerkostnader for mobile rigger/boreskip
Boring | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
078 Anbefalte retningslinjer for bruk av ridebelte -
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
080 Anbefalte retningslinjer for Informasjon til nytt personell på sokkelen
Boring | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
082 Anbefalt retningslinje for aksept og drift av flyttbare boreinnretninger med samsvarsuttalelse (SUT), eller som har startet søknadsprosessen. Denne retningslinjen er trukket tilbake pr 03.10.2017
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
087 Anbefalte retningslinjer for innsjekk på helikopter
Arbeidsliv | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
092 Anbefalte retningslinjer for alternativt arbeid
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
096 Anbefalte retningslinjer for mann over bord beredskap
Miljø | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
101 Norsk olje og gass veiledning for systematisk styring av miljørisiko knyttet til akutte utslipp -
Juridisk | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
103 - Anbefalte retningslinjer for kjøp og salg av andeler på norsk sokkel -
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
106 Anbefalte retningslinjer for Hovedbedrift
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
109 Anbefalte retningslinjer for håndtering av pandemisk influensa på norsk kontinentalsokkel
Juridisk | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
115 - Anbefalte retningslinjer for samarbeid mellom Norsk olje og gass og Fellesoperativt Hovedkvarter (FOHK) ved gjennomføring av øvelse -
Seismikk- og brønndata | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
125 Recommended guidelines regarding access to data for a new license covering previously licensed acreage,
Juridisk | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
127 - Norwegian Oil and Gas recommended guidelines for use of Pipeline to pipeline, Tie-in, Crossing, Proximity, Confidentiality -
Juridisk | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
128 - Anbefalte retningslinjer for finansiell sikkerhetsavtale for fjerningsforpliktelser -
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
130 Anbefalte retningslinjer for helseovervåking av kjemikalieeksponerte arbeidstakere
Juridisk | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
138 - Anbefalte retningslinjer for standard avtale AMI for bruk på Norsk sokkel -