Retningslinjer

Retningslinjer fra Norsk olje og gass inneholder råd og anbefalinger til hvordan selskapene i olje- og gassindustrien kan håndtere ulike problemstillinger på beste mulige måte. Les mer om den juridiske betydningen av Norsk olje og gass retningslinjer her.

Background photo

Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet

Arbeidsmiljø | Ny pr. 13.04.21
Sikkerhets- og beredskapsopplæring | 28.01.19
002 Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring
Sikring | 15.10.21
003 Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene
Helse | 10.02.21
006 Anbefalte retningslinjer for legemidler og medisinsk utstyr for innretninger og beredskapsfartøy på norsk kontinentalsokkel
Helse | 01.05.21
014 Anbefalte retningslinjer for medisinsk faglig beredskap ved aktiviteter på norsk kontinentalsokkel
Helse | 19.03.13
015 Anbefalte retningslinjer for veiledende utstyrsliste for faste og flyttbare innretninger
Helse | 19.03.13
016 Anbefalte retningslinjer for minimumskrav til kompetanse, legemidler, medisinsk utstyr- og forbruksmateriell på beredskapsfartøyer på norsk sokkel
Beredskap | 12.08.15
064 Anbefalte retningslinjer for etablering av områdeberedskap
Teknisk sikkerhet | 15.04.20
070 Guidelines for the Application of IEC 61508 and IEC 61511 in the petroleum activities on the continental shelf (Recommended SIL requirements)
Operasjonell sikkerhet | 19.10.15
075 Anbefalte retningslinjer for vannbaserte brannbekjempelsessystemer
Samarbeid for sikkerhet | 03.08.18
088 Anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser
Samarbeid for sikkerhet | 03.10.17
090 Anbefalte retningslinjer for felles modell for Sikker Jobb Analyse
Sikring | 01.04.19
091 Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien
Beredskap | 19.03.13
094 Anbefalte retningslinjer for kravspesifikasjoner for redningsdrakt til bruk på norsk kontinentalsokkel
Samarbeid for sikkerhet | 24.05.19
105 Anbefalte retningslinjer for stillasbygging
Helse | 19.03.13
109 Anbefalte retningslinjer for håndtering av pandemisk influensa på norsk kontinentalsokkel
Samarbeid for sikkerhet | 29.10.20
113 Anbefalte retningslinjer for fallsikring og fallredning
Arbeidsmiljø | 11.12.14
114 Anbefalte retningslinjer for håndtering av hørselsskadelig støy
Arbeidsmiljø | 19.03.13
130 Anbefalte retningslinjer for helseovervåking av kjemikalieeksponerte arbeidstakere
Arbeidsmiljø | 07.04.14
131 Anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av benzeneksponering
Arbeidsmiljø | 20.09.16
132 Anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av kvikksølveksponering, PR.
Arbeidsmiljø | 19.09.11
133 Anbefalte retningslinjer for tetthetstesting av åndedrettsvern
Risikostyring | 01.12.15
141 Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | Ny pr. 13.04.21
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 28.01.19
002 Anbefalte retningslinjer for sikkerhets- og beredskapsopplæring
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 15.10.21
003 Anbefalte retningslinjer for sikringskontroll på helikopterterminalene
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 10.02.21
006 Anbefalte retningslinjer for legemidler og medisinsk utstyr for innretninger og beredskapsfartøy på norsk kontinentalsokkel
Seismikk- og brønndata | 19.12.18
011 Recommended guidelines for approval of 3rd party seismic acquisition on licensed acreage
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 01.05.21
014 Anbefalte retningslinjer for medisinsk faglig beredskap ved aktiviteter på norsk kontinentalsokkel
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 19.03.13
015 Anbefalte retningslinjer for veiledende utstyrsliste for faste og flyttbare innretninger
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 19.03.13
016 Anbefalte retningslinjer for minimumskrav til kompetanse, legemidler, medisinsk utstyr- og forbruksmateriell på beredskapsfartøyer på norsk sokkel
Arbeidsliv | 29.01.16
024 Anbefalte retningslinjer for kompetansekrav til bore- og brønnpersonell
Økonomi | 01.12.17
030 Anbefalte retningslinjer for presisering av felleskostnader og operatørens 100 % kostnader
Økonomi | 08.11.18
032 Recommended guidelines Norway Joint Venture Audit
Miljø | Ny revisjon pr. 18.01.22
044 Anbefalte retningslinjer for utslippsrapportering
Miljø | 21.03.13
046 Anbefalte retningslinjer for krav til barittkvalitet
Drift | 19.03.13
055 Guidelines for NDT of GRP Pipe Systems and Tanks
Drift | 19.03.13
059 Anbefalte retningslinjer for kompetanse og opplæring av elektropersonell
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 12.08.15
064 Anbefalte retningslinjer for etablering av områdeberedskap
Drift | 05.06.20
066 Anbefalte retningslinjer for flyging på petroleumsinnretninger
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 15.04.20
070 Guidelines for the Application of IEC 61508 and IEC 61511 in the petroleum activities on the continental shelf (Recommended SIL requirements)
Økonomi | 28.06.19
071 Anbefalte retningslinjer for tilleggsinformasjon fra operatørene til årsregnskapet og revisjon av lisensregnskapet
Drift | 19.03.13
073 Anbefalte retningslinjer for medisinsk utstyr ved bemannede undervannsoperasjoner
Drift | 19.03.13
074 Anbefalte retningslinjer Helidekkmanual
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 19.10.15
075 Anbefalte retningslinjer for vannbaserte brannbekjempelsessystemer
Boring | 18.06.19
081 Anbefalte retningslinjer for fjernoperert rørhåndtering
Boring | 19.03.13
082 Anbefalte retningslinjer for aksept og drift av flyttbare boreinnretninger med samsvarsuttalelse (SUT), eller som har startet søknadsprosessen. Denne retningslinjen er trukket tilbake pr 03.10.17
Miljø | 21.03.13
084 Recommended guidelines - EIF Computational Guidelines - A Manual for Standardised Modelling and Determination of the Environmental Impact Factor (EIF)
Miljø | 21.03.13
085 Anbefalte retningslinjer for prøvetaking og analyse av produsert vann
Juridisk | 21.03.13
086 - Anbefalte retningslinjer for vurdering av inhabilitet hos tillitsvalgte i Norsk olje og gass
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 03.08.18
088 Anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser
Juridisk | 21.03.13
089 - Anbefalte retningslinjer for bevissthet om konkurranselovgivningen i Norsk olje og gass
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 03.10.17
090 Anbefalte retningslinjer for felles modell for Sikker Jobb Analyse
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 01.04.19
091 Anbefalte retningslinjer for sikring av forsyninger og materiell i olje- og gassindustrien
Miljø | 21.03.13
093 Anbefalte retningslinjer for avfallsstyring i offshorevirksomheten
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 19.03.13
094 Anbefalte retningslinjer for kravspesifikasjoner for redningsdrakt til bruk på norsk kontinentalsokkel
Drift | 19.03.13
095 Anbefalte retningslinjer for begrensning i flyging med helikopter på norsk kontinentalsokkel
Arbeidsliv | 26.10.17
098 Anbefalte retningslinjer for reaksjonsformer på helikopterterminalene ved mistanke om påvirkning eller besittelse av rusmidler
Arbeidsliv | 19.03.13
099 Anbefalte retningslinjer for rusmiddeltesting
Miljø | Ny revisjon pr. 24.03.21
100 - Anbefalte retningslinjer for deteksjon av akutte utslipp
Integrerte operasjoner | 05.12.16
104 Anbefalte retningslinjer krav til informasjonssikkerhetsnivå i IKT-baserte prosesskontroll-, sikkerhets- og støttesystemer,
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 24.05.19
105 Anbefalte retningslinjer for stillasbygging
Arbeidsliv | 19.03.13
107 Anbefalte retningslinjer for arbeid i operasjonssenter på land
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 19.03.13
109 Anbefalte retningslinjer for håndtering av pandemisk influensa på norsk kontinentalsokkel
Integrerte operasjoner | 21.03.09
110 Recommended guidelines for implementation of information security in Process Control, Safety and Support ICT systems during the engineering, procurement and commissioning phases
Integrerte operasjoner | 21.03.13
112 Recommended guidelines for deployment of Radio Frequency Identification (RFID) in the oil and gas industry
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 29.10.20
113 Anbefalte retningslinjer for fallsikring og fallredning
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 11.12.14
114 Anbefalte retningslinjer for håndtering av hørselsskadelig støy
Drift | 09.01.18
116 Anbefalte retningslinjer for pakking, sikring og transport av last, samt brukerkontroll av lastebærere
Boring | 25.03.13
117 Recommended guidelines for Well Integrity
Drift | 25.03.13
122 Recommended guidelines for the management of life extension
Integrerte operasjoner | 21.03.13
123 Recommended guidelines for classification of process control, safety and support ICT systems based on criticality
Seismikk- og brønndata | 23.03.18
126 Anbefalte retningslinjer for fiskerikyndiges involvering og deltakelse i seismiske undersøkelser
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 19.03.13
130 Anbefalte retningslinjer for helseovervåking av kjemikalieeksponerte arbeidstakere
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 07.04.14
131 Anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av benzeneksponering
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 20.09.16
132 Anbefalte retningslinjer for identifisering, vurdering, kontroll og oppfølging av kvikksølveksponering, PR.
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 19.09.11
133 Anbefalte retningslinjer for tetthetstesting av åndedrettsvern
Økonomi | 21.03.13
134 Anbefalte retningslinjer for presisering av anvendelsen av regnskapsavtalens artikkel 2.2.2 og 2.2.3 ved deling av driftskostnader og brukerfelt
Boring | 25.03.13
135 Recommended guidelines for classification and categorisation of well control incidents and well integrity incidents
Seismikk- og brønndata | 21.03.13
136 Anbefalte retningslinjer for sameksistens med fiskerisektoren i forbindelse med seismiske undersøkelser
Juridisk | 31.03.14
139 - Anbefalte retningslinjer for håndtering av innsideinformasjon
Drift | 06.05.15
140 Recommended guidelines for Offshore Loading Shuttle Tankers
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | 01.12.15
141 Anbefalte retningslinjer for styring av storulykkerisiko i lisenser
Arbeidsliv | 26.10.17
143 Anbefalte retningslinjer for opplæring i arbeid på hydrokarbonførende system
Arbeidsliv | 22.01.19
144 Anbefalte retningslinjer for opplæring i arbeid med strålevern
Arbeidsliv | 08.02.19
145 Anbefalte retningslinje for opplæring ved driftinspeksjon under vann med ROV
Drift | Ny pr. 08.11.21
146: Anbefalte retningslinjer for utveksling av logistikkdata
Generell informasjon | 07.11.16
Informasjon om Norsk olje og gass' retningslinjer
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
033 Norsk olje og gass ergonomiske retningslinjer for sokkelindustrien
Drift | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
035 Norsk olje og gass Fagplan for grunnkurs i løfting for offshorepersonell som deltar i løfteoperasjoner
Arbeidsliv | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
050 Anbefalte retningslinjer for operatørselskapene ved kontroll av pass, arbeids- og oppholdstillatelse sør for n 62 breddegrad
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
054 Anbefalte retningslinjer for arbeid med lavradioaktive avleiringer og kontaminerte gjenstander
Juridisk | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
057 Anbefalte retningslinjer for bruk av konfidensialitetsavtaler i datarom -
Drift | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
061 Anbefalte retningslinjer for sikker ankerhåndtering og sleping
Drift | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
063 Norsk olje og gass guidelines for Vessel Inspection Check-List
Boring | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
065 Norsk olje og gass håndbok for søknad om samsvarsuttalelse (SUT)
Økonomi | Tilbaketrukket pr. 19.04.21
077 Anbefalte retningslinjer for felles brukerkostnader for mobile rigger/boreskip
Boring | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
078 Anbefalte retningslinjer for bruk av ridebelte -
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
080 Anbefalte retningslinjer for Informasjon til nytt personell på sokkelen
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
087 Anbefalte retningslinjer for innsjekk på helikopter
Arbeidsliv | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
092 Anbefalte retningslinjer for alternativt arbeid
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
096 Anbefalte retningslinjer for mann over bord beredskap
Miljø | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
101 Norsk olje og gass veiledning for systematisk styring av miljørisiko knyttet til akutte utslipp -
Juridisk | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
103 - Anbefalte retningslinjer for kjøp og salg av andeler på norsk sokkel -
Helse, arbeidsmiljø og sikkerhet | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
106 Anbefalte retningslinjer for Hovedbedrift
Juridisk | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
115 - Anbefalte retningslinjer for samarbeid mellom Norsk olje og gass og Fellesoperativt Hovedkvarter (FOHK) ved gjennomføring av øvelse -
Seismikk- og brønndata | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
125 Recommended guidelines regarding access to data for a new license covering previously licensed acreage,
Juridisk | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
127 - Norwegian Oil and Gas recommended guidelines for use of Pipeline to pipeline, Tie-in, Crossing, Proximity, Confidentiality -
Juridisk | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
128 - Anbefalte retningslinjer for finansiell sikkerhetsavtale for fjerningsforpliktelser -
Juridisk | Tilbaketrukket pr. 19.09.17
138 - Anbefalte retningslinjer for standard avtale AMI for bruk på Norsk sokkel -